• darkblurbg

Wanneer partneralimentatie ?

-na beëindiging huwelijk

-bij scheiding van tafel en bed

-na ontbinding geregistreerd partnerschap

-na beëindiging samenleving met een samenlevingscontract waarin staat dat jullie hebben afgesproken dat na het uit elkaar gaan, er recht is op partneralimentatie.

 

* Als  je niet zelf kunt voldoen in jouw volledige levensbehoefte dan kan een aanvulling hierop worden gevraagd in de vorm van partneralimentatie.

* De behoefte aan partneralimentatie hangt samen met de levensstandaard tijdens de samenleving/huwelijk/geregistreerd partnerschap.

 

Mediation Groningen

Ik heb in de afgelopen 20 jaar veel clienten geholpen met hun vragen over partneralimentatie en de partneralimentatie berekening. Ik heb in de volgende blog de 6 veel gestelde vragen op een rijtje gezet Partneralimentatie vragen

* Wanneer hoef je geen alimentatie te betalen?

-als de ander in haar eigen levensonderhoud kan voorzien

-als jullie hebben samengewoond zonder samenlevingsovereenkomst

-je hoeft geen alimentatie meer te betalen als ze is gaan samenwonen

-als jullie in het scheidingsconvenant hebben afgesproken dat jullie over en weer geen partneralimentatie zullen vragen

-als je onvoldoende draagkracht hebt om partneralimentatie te betalen, als je al kinderalimentatie betaalt

 

 

Uitgebreide informatie over partneralimentatie en partneralimentatie berekening vind je hieronder

 

Partneralimentatie hoe lang

 

Betreffende de duur van partneralimentatie is er een onderscheid.

 • Per 1 januari 2020 is de nieuwe wet in werking getreden. Deze regelt dat voor nieuwe eerste verzoeken omtrent partneralimentatie de nieuwe regels gelden. De standaardduur kan 5 jaar zijn; of langer bij kinderen beneden 12 jaar; of bij lange huwelijken en dicht bij pensioenleeftijd.
 • Bij verzoeken omtrent partneralimentatie gedaan voor 1 januari 2020:    Partners kunnen over en weer alimentatievragen tot 12 jaar na het einde van een huwelijk of van een geregistreerd partnerschap, tenzij er uit het huwelijk of het geregistreerd partnerschap geen kinderen zijn geboren en het huwelijk of het geregistreerd partnerschap korter dan 5 jaar heeft geduurd. In dat geval eindigt de termijn na uiterlijk 5 jaar.

resumerend:

Wijziging wet partneralimentatie per 1 januari 2020.

De wijziging is van toepassing op nieuwe gevallen; op na 1 januari 2020 vast te stellen partneralimentatieverplichting. Meer informatie hierover in mijn:

artikel over wijziging duur partneralimentatie

 

Wanneer partneralimentatie betalen

 

Of en welk bedrag aan partner alimentatie wordt toegewezen, hangt af van vele factoren waaronder de hoogte van de kinderalimentatie, eventuele schulden en andere bijzondere lasten. 

Net als de rechterlijke macht hanteert het kantoor(ik) de TREMA-normen. Toch blijft het berekenen van de partneralimentatie maatwerk en vraagt om een goede aanpak.

 

 

Afstand doen van partneralimentatie

 

Is partneralimentatie verplicht? Het is mogelijk om beiden over en weer afstand te doen van partneralimentatie. Dit moet dan in het scheidingsconvenant vermeld worden. Dit is een afspraak tussen jullie beiden. Als er gedurende de periode waarop recht op partneralimentatie was geweest een van beide een bijstandsuitkering aanvraagt, zal de gemeente deze kosten op de ex-partner verhalen.

meer informatie hierover in mijn blog: afstand doen van partneralimentatie

 

Mediation Groningen

Gea Bisschop, mediator in Groningen

050-2115140

partneralimentatie berekenen, mediator Groningen

Partneralimentatie berekenen

BEHOEFTE, BEHOEFTIGHEID, DRAAGKRACHT

partneralimentatie berekening : hoogte

BEHOEFTE

Op grond van vaste rechtspraak dient de rechter, bij het bepalen van de mede aan de welstand gerelateerde behoefte, rekening te houden met alle relevante omstandigheden (Hoge Raad 19 december 2003 NJ 2004/140, Hoge Raad 3 september 2010 LJN BM7050).

Dit betekent dat de rechter zowel in aanmerking zal moeten nemen wat de inkomsten tijdens de laatste jaren van het huwelijk zijn geweest, als een globaal inzicht zal moeten hebben in het uitgavenpatroon in dezelfde periode, om daaruit te kunnen afleiden in welke welstand jullie beiden hebben geleefd.

De hoogte en de aard van zowel de inkomsten als de uitgaven geven immers een aanwijzing voor het niveau, waarop degene die partneralimentatie wil ontvangen, na de beëindiging van het huwelijk, wat de kosten van levensonderhoud betreft in redelijkheid aanspraak kan maken.

De behoefte zal daarnaast zo veel mogelijk aan de hand van concrete gegevens betreffende de reële of de met een zekere mate van waarschijnlijkheid te verwachten kosten van levensonderhoud door de rechter worden bepaald.

 

Resumerend:

Hofnorm: 60% van laatste gemiddelde gezinsinkomen.

of

Behoeftelijstje: alle uitgaven onderbouwd met bewijsstukken. 

 

partneralimentatie en kindgebonden budget

Kindgebonden budget vermindert behoefte aan partneralimentatie niet. Zowel bij het bepalen van de behoefte als de draagkracht geen rekening houden met kindgebonden budget.

Partneralimentatie berekening : hoeveel

BEHOEFTIGHEID

Niet in staat zijn om een zodanig inkomen te krijgen dat men zelf geheel in de (berekende) behoefte kan voorzien. Eigen inkomen is lager dan de behoefte en ook niet in staat om meer te gaan werken. Dit moet met bewijsstukken worden onderbouwd.

Wanneer partneralimentatie betalen ?

DRAAGKRACHT

 • Aan de hand van inkomen (ook uit overwerk; 13e/14e maand; fooien, bonus enz,) mogelijk te verwerven inkomen;  Inkomen uit vermogen onder aftrek van wonen, zorgkosten, aflossing schulden voortvloeiende uit de echtscheiding, andere alimentatieverplichtingen, wordt de draagkracht bepaald. Bij de rechter kan discussie zijn over de verschillende posten. Dit is casuistisch.

 

 • Woonlasten

Ingaande 1 januari 2023 heeft de expertgroep alimentatie (trema-normen) een andere berekeningswijze vastgesteld/voorgesteld. Voorheen werd uitgegaan van de werkelijke woonlasten.

Ingaande 1 januari worden bij zaken die vanaf die datum ter zitting worden behandeld/die vanaf die datum bij de rechtbank worden ingediend, de woonlasten anders berekend. In plaats van de werkelijke woonlasten wordt uitgegaan van een woonbudget van 30% van het belastbaar inkomen.

(dit komt dan overeen met de wijze van berekening van kinderalimentatie aangaande de in de berekening op te nemen woonlasten)

Wanneer er een tekort in de draagkracht is om in de behoefte te voorzien, en de alimentatiegerechtigde stelt dat de werkelijke woonlasten duurzaam aanmerkelijk lager zijn, moet de alimentatieplichtige de woonlasten aantonen. In een dergelijk geval kan het voorkomen dat de rechter uitgaat van het werkelijke woonbudget.

 

 

 ---------------------------------

 • Vaak/meestal wordt er ook een draagkrachtvergelijking (jusvergelijking) opgesteld van beide ex-partners. Sedert 1 januari 2023 is dit een "inkomensvergelijking"

 

 • Interen vermogen

 

Uitzondering op het eventuele interen van vermogen volgt uit de volgende uitspraak:

Niet interen op vermogen bij uitsluiting gemeenschap van goederen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-08-2020 (pub. 19-08-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:6394
Partijen waren met uitsluiting van gemeenschap van goederen getrouwd. Daarin past niet dat een van partijen voor betaling van partneralimentatie moet interen op vermogen. Geen bijzondere omstandigheden om daarvan af te wijken.

 

 

Partneralimentatie samenlevingscontract

Bij het uit elkaar gaan van samenwoners is niet het wettelijk recht op partneralimentatie van toepassing. Dus de hiervoor vermelde regels gelden niet als je in een samenlevingscontract afspreekt dat er aan een partner partneralimentatie moet worden betaald. Je moet dan zelf in het samenlevingscontract afspreken welke regels jullie afspreken.

Het is belangrijk om af te spreken hoe lang de plicht tot betaling duurt. De wettelijke regels betreffende partneralimentatie zijn hier niet van toepassing, dus ook de regels over de duur van partneralimentatie niet. Spreek je de duur niet af, dan kan het lang doorlopen; afhankelijk van wat je verder hebt afgesproken over de partneralimentatie in het samenlevingscontract.

Het komt voor dat in een samenlevingscontract vermeld staat dat enkele nader benoemde artikelen uit het wetboek van toepassing zijn. Het is noodzakelijk dat dit goed beschreven wordt.

 

Alimentatie indexering 2023

Jaarlijks worden, volgens de wet, zowel de kinder- als partneralimentatie verhoogd met een percentage dat wordt vastgesteld door het Ministerie van Justitie. Het jaarlijks indexeringspercentage van 2023 bedraagt  3,4 %.

 

 

Partneralimentatie herberekenen

Op grond van artikel 1:401 lid 4 BW kan een rechterlijke uitspraak betreffende levensonderhoud worden gewijzigd of ingetrokken, indien zij van aanvang af niet aan de wettelijke maatstaven heeft beantwoord doordat bij die uitspraak van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan.

Bij de toepassing van artikel 1:401 lid 4 BW gaat het om ieder gegeven waarvan achteraf vast is komen te staan dat het bij de rechterlijke uitspraak een rol had behoren te spelen, maar niet heeft gespeeld of waarvan achteraf is vast komen te staan dat het niet om de juiste gegevens ging, terwijl het juiste of ontbrekende gegeven tot een andere vaststelling van de onderhoudsuitkering op grond van draagkracht of behoefte had geleid.

Daarbij maakt niet uit wie zich heeft vergist in de feiten, de berekening, het petitum (wat verzocht/geëist is) dan wel het dictum (beslissing).

Evenmin doet ter zake of een der partijen kan worden verweten dat een relevant gegeven niet of onjuist is verstrekt en of de verzoekende partij door een verstek (niet verschijnen in de procedure/geen verweer voeren) heeft laten passeren dat van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan.

Heb je vragen of wil je dat ik een berekening voor je maak of wil je een wijziging van alimentatie . Ik kan je hierbij helpen. Neem contact op via onderstaand contactformulier, dan kunnen we een afspraak maken:

Partneralimentatie. Wanneer kan de plicht tot betaling nog meer eindigen?

Partneralimentatie verlagen

Een lopende alimentatieverplichting kan (afgezien van art. 1:401 lid 4) slechts wijzigen en soms eindigen, wegens ontbrekende draagkracht of behoefte.

 

 

Partneralimentatie nieuwe partner

 

*  Artikel 1:160 BW  samenwonen

Volgens artikel 1:160 BW eindigt een verplichting tot het betalen van partneralimentatie, wanneer degene die alimentatie ontvangt, opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat dan wel is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren.

Bij de vraag of de ex partner in de zin van art. 1:160 BW is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd, is vereist dat tussen hen

 • een affectieve relatie bestaat
 • (ii) van duurzame aard die
 • (iii) meebrengt dat zij elkaar wederzijds verzorgen,
 • (iv) met elkaar samenwonen en
 • (v) een gemeenschappelijke huishouding voeren.

Als er met de nieuwe partner sprake is van samenleven als ware zij gehuwd eindigt dus de verplichting tot het betalen van partneralimentatie. Dit is onherroepelijk daarom moet deze bepaling restrictief wordt uitgelegd, wat meebrengt dat niet snel mag worden aangenomen dat is voldaan aan de door deze bepaling gestelde eisen voor de beëindiging van de verplichting partneralimentatie te voldoen.  De toepassing van deze bepaling heeft immers tot gevolg dat de ex partner het recht op partneralimentatie bij nieuwe partner , definitief verliest. De stelplicht en bewijslast van een samenleving in de zin van artikel 1:160 BW rust op degene die partneralimentatie betaalt.

Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad is van wederzijdse verzorging slechts sprake indien de samenwonenden in feite elk hetzij bijdragen in de kosten van de gezamenlijke huishouding dan wel op andere wijze in elkaars verzorging voorzien.

 

artikel 1:160BW is niet van toepassing gedurende de echtscheidingsprocedure, totdat de echtscheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand

(samenleven met een gehuwde partner valt niet onder 1:160 BW zolang dat huwelijk voortduurt)

Partneralimentatie stopzetten

Als het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is om van de gewezen echtgenoot nog langer een bijdrage in het levensonderhoud te verlangen.

Niet genoeg is dat het gedrag van degene die alimentatie ontvangt slecht of afkeurenswaardig is. Het dient te gaan om zodanig grievend gedrag dat gezien de bijzondere verhouding tussen partijen, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, geen nakoming van de onderhoudsplicht kan worden verlangd. In het algemeen zal hiervan niet snel sprake zijn. Het is aan de alimentatieplichtige om feiten en omstandigheden te stellen die tot dat oordeel kunnen leiden.

 

PARTNERALIMENTATIE STOPZETTEN VOORBEELD:

uitspraak rechtbank Groningen:

Financiële behoefte vrouw is verbleekt (behoefte is nu lager dan tijdens huwelijk onder bepaalde omstandigheden als blijkt uit de volgende uitspraak)

Rechtbank Noord-Nederland (pub. 01-11-2021), ECLI:NL:RBNNE:2021:4543

Huwelijk van partijen heeft 2,5 jaar geduurd, terwijl man 8 jaar partneralimentatie heeft betaald. Uit behoeftelijstje vrouw blijkt dat haar behoefte nu lager is dan eerder vastgestelde behoefte. Daarom is behoefte vrouw verbleekt.

Wil je meer over mijn aanbod/kosten weten?

aanbod

Wil je meer over mij (als mediator) lezen?

mediator

kinderalimentatie, partneralimentatie, alimentatie berekenen, mediator

alimentatie laten berekenen door ervaren specialist, neem contact op : 050-2115140

Mediator Groningen

Geregeld plaats ik nieuwe blogs, tips en nieuwtjes. WWil je dit gebundeld eens per maand ontvangen? Meld je aan