• darkblurbg

OUDERLIJK GEZAG

wat is gezag

 

Als je het ouderlijk gezag hebt over een kind, ben je verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind. Dit houdt onder meer in dat je de wettelijke vertegenwoordiger bent van het kind en dat je het vermogen van het kind beheert.

Ouderlijk gezag tot welke leeftijd

Het ouderlijk gezag heb je totdat je kind 18 is geworden en dus meerderjarig is. Je kan het ouderlijk gezag eerder verliezen als de rechter dit heeft uitgesproken.

 

Wanneer ouderlijk gezag?

Over minderjarige kinderen die tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn geboren, bestaat automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag.

 

Gezamenlijk gezag

Het gezamenlijk gezag blijft na een echtscheiding bestaan. Daarvoor is niet noodzakelijk dat er sprake is van een goede verstandhouding of goede communicatie tussen beide ouders. Handhaving van het gezamenlijk ouderlijk gezag wordt over het algemeen in het belang van het kind geacht.

In de praktijk betekent gezamenlijk gezag dat ouders samen de belangrijke beslissingen over de opvoeding, schoolkeuze, medische behandeling, verhuizing, aanvraag paspoort/visum en financiële kwesties moeten nemen. Kleine alledaagse beslissingen over de kinderen worden genomen door de verzorgende ouder. Wanneer de ouders het hierover niet eens kunnen worden, kan de kwestie worden voorgelegd aan de rechter.

 

Gezamenlijk gezag aanvragen

Als de ouders niet zijn gehuwd heeft de moeder alleen het gezag. Dit heet EENHOOFDIG GEZAG. Dit neemt niet weg dat de vader wel gezag kan verkrijgen.

Beide ouders kunnen namelijk bij de griffier van de rechtbank een verzoek indienen voor het verkrijgen van het gezamenlijk ouderlijk gezag. verzoek gezamenlijk ouderlijk gezag

Gezag aanvragen vader

Als de moeder niet meewerkt aan een verzoek gezamenlijk gezag dat kan de vader gezag aanvragen via de rechter.

erkenning

Ingaande 1 januari 2023 is hierin een wijziging gekomen.

Degene die op of na 1 januari 2023 een kind erkent krijgt daarbij (volgens de wet) ook het (gezamenlijk) gezag over het kind. Deze wijziging geldt voor de niet-gehuwde ouders (of geen geregistreerd partnerschap hebben).

 

Erkenning voor 1 januari 2023: Verschil tussen erkenning en gezag

Je kreeg, als ongehuwde, voor 2023 bij erkenning niet automatisch het gezag, het ouderlijk gezag moet in dat geval via de rechtbank geregeld worden. 

 

Verschil Gezag en Voogdij

Minderjarigen ( 0 tot 18 jaar) staan onder gezag. Onder gezag wordt verstaan ouderlijk gezag of voogdij.

-Ouderlijk gezag wordt door de ouders gezamenlijk of door één ouder uitgeoefend.

-Voogdij wordt door een ander dan een ouder uitgeoefend. Het ouderlijk gezag over kinderen  kan door maximaal 2 personen worden uitgeoefend.

 

Gezag aanvragen vader

Het kan voorkomen dat de met gezag belaste moeder de vader geen toestemming wil verlenen voor het verkrijgen van dat gezag. In dat geval kan je een verzoek tot vervangende toestemming, via advocaat indienen. De rechter bepaalt dan of dat verzoek wordt ingewilligd op basis van een afweging van de belangen van zowel de vader, de moeder als het kind.

Het verzoek tot vaststelling gezamenlijk gezag wordt alleen afgewezen:

*als er sprake is van het KLEMCRITERIUM : er bestaat een onaanvaardbaar risico dat het kind klem of verloren raakt tussen beide ouders, of

*als afwijzing anderszins in het belang van het kind noodzakelijk is.

 

EENHOOFDIG GEZAG AANVRAGEN

Ook kan het voorkomen dat bij gezamenlijk gezag, één van de ouders van mening is dat de andere ouder niet meer belast mag zijn met het gezag over een minderjarige. (argumenten gebaseerd op klemcriterium)

OUDERLIJK GEZAG ONTBINDEN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

Ook in dat geval kan ik je adviseren omtrent de haalbaarheid van een procedure.

 

In het ouderschapsplan kan in overleg hier afspraken over worden vastgelegd. Komen jullie er niet samen of met behulp van een deskundige uit dan is er de volgende mogelijkheid:

Op grond van artikel 1:253aBW kan de rechter op verzoek van de ouders of een van hen een regeling vaststellen inzake de uitoefening van het ouderlijk gezag. Deze regeling kan omvatten:

a. een toedeling aan ieder der ouders van de zorg- en opvoedingstaken, alsmede met overeenkomstige toepassing van artikel 377a, derde lid BW, een tijdelijk verbod aan een ouder om met het kind contact te hebben;

b. de beslissing bij welke ouder het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft.

de rechter neemt hierbij een zodanige beslissing als hem in het belang van de kinderen wenselijk voorkomt.

 

*Zorgregeling bij gezamenlijk gezag. Wat te doen als er een conflict is? klikt u door naar mijn blog

*Ouderlijk gezag en het verhuizen met kinderen wat is het verschil bij gezamenlijk gezag en eenhoofdig gezag? Klikt u hier door naar mijn blog

 

Parallel ouderschap

Dit is iets anders dan co-ouderschap. Bij co ouderschap kan je goed met elkaar overleggen. 

Als je niet meer goed met elkaar kan overleggen dan kan bijv. de rechter parallel ouderschap uitspreken. Afspraken staan zoveel mogelijk vast. Weinig tot geen overleg is dan noodzakelijk. Hierna een voorbeeld ouderschapsplan parallel ouderschap

 

Voorbeeld ouderschapsplan Parallel ouderschap:   te vinden in beslissing 3.3 van uitspraak

RECHTBANK LIMBURG 18-08-2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:6111

Gezamenlijk gezag, ondanks verstoorde communicatie, nu ouders voor parallel ouderschap (PO) kiezen. Er hoeft dan tussen hen geen communicatie over alledaagse- en opvoedingszaken plaats te vinden en de ene ouder mag zich niet bemoeien met de opvoeding van de ander. Hierdoor zullen kinderen geen last meer hebben van ontbreken samenwerking. Binnen PO- traject leren ouders afspraken te maken over hoe ze als ouders contact onderhouden en hoe zij elkaar zullen informeren.

 

Heb je een vraag of wil een kennismakingsgesprek ? Ga naar mijn contactformulier. Ik zal zo spoedig mogelijk antwoorden  

Wil je meer lezen over:

Co ouderschap wat is dat?

Hoe birdnesting werkt   (een andere vorm van co ouderschap)

 

Geregeld plaats ik nieuwe blogs, tips en nieuwtjes. Wil je dit maandelijks gebundeld ontvangen? Meld je aan

Mediation Groningen