• darkblurbg

Kinderalimentatie berekenen

 

Gratis e-book ontvangen?

Wat valt onder kinderalimentatie? 

Dit is een veelgestelde vraag aan mij, hieronder geef ik uitvoerig antwoord hierop.

 

VERBLIJFSOVERSTIJGENDE KOSTEN welke kosten zijn dat en vallen deze wel/niet onder kinderalimentatie?

 

Waarom bij kinderalimentatie de draagkracht van beide ouders berekenen ?

In beginsel (in de wet staat) dat iedere (dus beide) ouders naar rato van hun financiële mogelijkheden, bij moeten dragen in de kosten van hun kinderen.

 

Hoe lang kinderalimentatie ?

Deze wettelijke verplichting van iedere ouder, tot het betalen van alimentatie , eindigt in beginsel zodra een kind de leeftijd van 21 jaar bereikt. Hierover kan je meer lezen in mijn blog :

* Hoe lang kinderalimentatie volgens de Nederlandse wet en jurisprudentie? 

 

Hoe wordt kinderalimentatie berekend

Eerst wordt berekend hoeveel je kind nodig heeft, waar het aan gewend was uitgaande van jullie gezinsinkomen /gezamenlijk inkomen. Dit is onderzocht voor alle nederlandse gezinnen door NIBUD.

Voor het berekenen van de kosten van kinderen gelden de tabellen van het NIBUD als leidraad en de door de rechterlijke macht gehanteerde TREMA-normen. In de trema-normen staan tabellen waaruit je kan afleiden wat de behoefte van e kind is bij een bepaald gezinsinkomen en grootte gezin (broertjes/zusjes)  . Naast deze tabelbedragen mogen in alimentatieberekeningen in sommige gevallen extra kosten worden opgevoerd zoals kosten oppas/opvang, bijzondere schoolkosten, bijlessen en diëten (als deze veel hoger zijn dan normaal).

Welke kosten vallen onder kinderalimentatie nibud

Het CBS en Nibud hebben onderzoek gedaan naar de kosten van kinderen. Dit onderzoek hebben zij meerdere jaren gedaan. 

Zij hebben gekeken hoeveel een gezin, met één kind en met een inkomen van een bepaald bedrag, aan dat kind besteedt. Dit hebben ze ook gedaan voor gezinnen met 2 of 3 of 4 of meer kinderen.

Tevens hebben ze de kinderen ingedeeld in leeftijdscategorieën (overeenkomstig de kinder-bijslagpunten).

Met gebruik van de tabellen waarin het resultaat van het onderzoek is neergelegd kan de behoefte van een kind aan alimentatie worden vastgesteld.

 

Wat valt onder kinderalimentatie

Dus de gebruikelijke kosten voor kinderen zijn in dit behoefte bedrag meegenomen, waaronder dan ook, kado's, schoolgeld, lidmaatschap, kosten schoolmateriaal enz. (het kindgebonden budget wordt met de leeftijd van 12 en 16 verhoogd; dit betreft een tegemoetkoming in de schoolkosten)

Dus de gebruikelijke kosten. Als er buitensporige kosten zijn moet bekeken worden of deze nog bij de berekening betrokken moeten worden, dus of ze behoefte verhogend zijn (bijvoorbeeld paardrijden op wedstrijdnivo)

Bij kinderalimentatie  wordt er gekeken naar de behoefte van het kind.

Vervolgens wordt gekeken hoeveel beide ouders in deze behoefte kunnen bijdragen. Naar rato wordt de kinderalimentatie vastgesteld.

🟣Alle posten die bij de behoefteberekening zijn meegenomen vallen in feite onder de kinderalimentatie. Met andere woorden: deze uitgaven moeten worden betaald van de ontvangen kinderalimentatie en de eigen draagkracht van de ouder die de kinderalimentatie ontvangt.

🟣Verblijfsoverstijgende kosten, zijn niet meegenomen in de behoefteberekening. Deze kosten behoren te worden betaald door degene die de kinderalimentatie ontvangt. 

Degene die de alimentatie betaalt, voldoet hiernaast ook de kosten van het kind die het heeft als die bij hem is. (eten, drinken, uitje, meubels enz.; dus in feite de kosten die bij de omgang horen)

Hiernaast zijn er kosten voor het kind die niet met het verblijf te maken hebben, zoals:  schoolkosten, kosten voor hobby’s en sport, zwemles, een nieuwe fiets, etc.

 

Maar stel dat het kind in zijn laatste schooljaar een  dure buitenlandse reis heeft, dan is het wel gewenst (fijn voor het kind) als hier extra voor wordt bijgedragen zodat hij/zij ook mee kan.

In het ouderschapsplan kunnen afspraken gemaakt worden over verblijfsoverstijgende kosten kinderalimentatie; dit is met name aan de orde als er sprake is van co ouderschap.

 

De in de TREMA normen vermelde tabellen voor de behoefte aan kinderalimentatie kan je hier bekijken:

Nibud kinderalimentatie tabel kinderalimentatie tabel 2024

De behoeftetabel die je via de doorklik kunt inzien is de kinderalimentatietabel van 2024. Deze is van toepassing op kinderalimentatie 2024 (het uit elkaar gaan na 01-01-2024). Voor eerder vastgestelde kinderalimentatie moet naar vroegere tabellen gekeken worden(van het desbetreffende jaar)

Er is een verschil in de wijze van tabelberekening tussen kinderalimentatie tabel 2023 e.v. en die van de tabellen van eerdere jaren.

 

* Kinderalimentatie draagkracht berekenen : de financiële ruimte voor betaling kinderalimentatie

Bij het berekenen van de financiële mogelijkheden van ouders wordt zowel rekening gehouden met:

-inkomen uit arbeid

-inkomen uit vermogen

-mogelijk te verwerven inkomen.

Ook dient er rekening gehouden te worden met het eventueel te ontvangen kindgebonden budget en de zorgkorting in verband met de omgangsregeling. Kindgebonden budget moet in de draagkrachtberekening bij het inkomen (van degene die het ontvangt) opgeteld worden.

 

Zoals hiervoor gezegd gaat de rechtspraak bij het berekenen van alimentatie uit van de richtlijnen zoals deze in het Trema-rapport staat. Deze richtlijnen worden jaarlijks aangepast aan recente ontwikkelingen.

 

🟣Voor de berekening van kinderalimentatie zijn er 2 grenzen:

De behoeftegrens (waar is het kind aan gewend) en

de draagkrachtgrens (wat kunnen de ouders nu betalen).

 

Behoeftegrens kind

Voorheen samenwonende ouders en behoefteberekening

Om de behoeftegrens te berekenen is het van belang te weten wat de hoogte is van het besteedbaar gezinsinkomen op een moment gelegen in de periode voorafgaand aan het uit elkaar gaan, waarin zich geen grote veranderingen ten aanzien van dat inkomen hebben voorgedaan.  Aan de hand van de tabellen in het Trema-rapport wordt vervolgens de behoeftegrens vastgesteld. Deze behoeftegrens wordt daarna jaarlijks verhoogd met het indexcijfer.

Nimmer samenwonende ouders en behoefteberekening

Als ouders nooit hebben samengewoond wordt de behoeftegrens op een andere manier berekend. Het inkomen van iedere ouder afzonderlijk wordt dan als uitgangspunt genomen. Aan de hand van de Trema-tabel wordt per ouder de behoeftegrens vastgesteld. (Hierbij wordt het ontvangen bedrag aan kindgebonden budget mee berekend bij het inkomen van de ouder die het ontvangt). De beide uitkomsten worden gemiddeld. Deze behoeftegrens wordt daarna jaarlijks verhoogd met het indexcijfer.

> Als één van de ouders na enkele jaren een hoger inkomen krijgt, heeft dit invloed op de behoefteberekening?

Als een ouder later een hoger inkomen krijgt is dit een reden/mogelijkheid in de wet om de alimentatie te laten wijzigen.

Als één van de ouders een hoger inkomen krijgt dan het vroegere gezinsinkomen (inclusief de jaarlijkse indexeringen) moet volgens de richtlijnen en rechtspraak voor de behoefte uitgegaan worden van het hogere inkomen van die ene ouder. De redenering hierachter is dat als de ouders niet uit elkaar gegaan waren, het kind hier ook van geprofiteerd zou hebben.

Aan de hand van het hogere inkomen van die ouder wordt aan de hand van de Trema-tabel de behoefte van het kind aan kinderalimentatie opnieuw vastgesteld.

Dit wordt ook toegepast bij ouders die nooit hebben samengewoond.

Voorbeeld : Uitspraak kinderalimentatie nimmer samenwonende ouders

het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 30 juli 2019 een beschikking afgegeven waarin dit wordt bevestigd. In deze procedure werd het inkomen van ieder van de ouders  op dat moment (op moment procedure)berekend. De moeder studeerde. Voor haar inkomen werd uitgegaan van de door haar ontvangen studiefinanciering inclusief het bedrag dat zij aan lening ontvangt vermeerderd met het kindgebonden budget. Voor de vader werd uitgegaan van de door hem in de procedure gebrachte jaaroverzichten 2018 betreffende inkomsten uit uitzendwerk( deze inkomsten waren veel hoger dan zijn vroegere inkomen). Van beide inkomsten afzonderlijk werd aan de hand van de tabel het bedrag berekend en vervolgens gemiddeld.

(zie ook hieronder de recente uitspraak van de Hoge Raad van 27 oktober 2023)

 

🟣Als de hoogte van de behoefte is vastgesteld wordt de draagkracht voor kinderalimentatie berekend.

 

Vervolgens wordt aan de hand van de draagkracht berekening gekeken hoeveel ieder van de ouders kan bijdragen in de behoefte van het kind. In de draagkrachtberekening worden op het berekende inkomen een aantal posten in mindering gebracht, zoals de bijstandsnorm en kosten wonen en eventuele andere posten (maatwerk)

 

Zorgkorting kinderalimentatie

Voor de ouder die een omgangsregeling/contactregeling heeft met het kind wordt (in principe) van zijn draagkracht, een percentage van het behoeftebedrag, afgetrokken. Dit wordt ook wel de zorgkorting kinderalimentatie genoemd. Het percentage hangt samen met het aantal dagen dat het kind bij de ouder is waar het kind niet zijn hoofdverblijf heeft.

Zorgkorting berekenen

5% van het berekende  behoeftebedrag bij minder dan 1 dag per week omgang

15% van het berekende  behoeftebedrag bij 1 dag per week

25% van het berekende  behoeftebedrag bij 2 dagen per week

35% van het berekende  behoeftebedrag bij 3 dagen per week en bij co-ouderschap.

 

* In de hierboven door mij genoemde procedure werd geen rekening gehouden met de zorgkorting kinderalimentatie. De draagkracht van beide ouders voor een bijdrage in de behoefte was dermate laag  (2 keer de hoogte van de zorgkorting ontbrak aan draagkracht) dat de rechter de zorgkorting niet heeft toegepast bij de vader.

 

* Als een ouder weinig inkomen heeft wordt een forfaitaire draagkracht van € 25,-- gerekend. Een uitzondering hierop is de volgende uitspraak:

Beroep op aanvaardbaarheidstoets staat in de weg aan minimumbijdrage. Gerechtshof Amsterdam 28-07-2020 (pub. 24-08-2020), ECLI:NL:GHAMS:2020:2172

Als man kinderalimentatie moet betalen, daalt zijn inkomen (verder) onder het niveau van 90% van de op hem toepasselijke bijstandsnorm. Daarom slaagt beroep op aanvaardbaarheidstoets. Geen minimumbijdrage maar nihilstelling.

 

Ouderschapsplan en kinderalimentatie, let op!

Het komt soms voor dat de ouders in het ouderschapsplan of een vaststellingsovereenkomst ten aanzien van de kinderalimentatie overeenkomen waaraan/per post, de moeder de bijdrage van de vader voor het kind zal besteden.

Dit is volgens een recente uitspraak moeilijk te wijzigen als moeder dit uiteindelijk toch niet werkbaar vindt. Voor een wijziging van alimentatie is een relevante wijziging van omstandigheden nodig (ontvankelijkheidsvereiste) Dit is bevestigd in de volgende recente uitspraak :

Geen "leefbare uitkomst" van afspraken vormt geen wijziging van omstandigheden
Gerechtshof Amsterdam 28-07-2020 (pub. 24-08-2020), ECLI:NL:GHAMS:2020:2166
Dat de vrouw de kinderalimentatie liever zelf geheel naar eigen inzicht wil besteden en daarbij niet afhankelijk wil zijn van de man, vormt geen rechtens relevante wijziging van omstandigheden voor wijziging van overeenkomst alimentatie.

 

indexering alimentatie 2024

Een vastgesteld bedrag aan kinderalimentatie wordt van rechtswege jaarlijks met het indexcijfer verhoogd. Dit is per januari 2024: 6.2%.

 

Recente ontwikkelingen

🟣Recente uitspraak van de Hoge Raad over kinderalimentatie bij samengesteld gezin:

HOGE RAAD 27-10-2023, ECLI:NL:HR:2023:1480

Bij onderhoudsverplichtingen jegens kinderen uit verschillende relaties en onvoldoende draagkracht, moet voor onderhoud beschikbare bedrag in beginsel gelijkelijk tussen die kinderen wordt verdeeld, tenzij bijzondere omstandigheden tot andere verdeling aanleiding geven. Overweging hof dat man niet heeft onderbouwd met welk bedrag hij maandelijks bijdraagt in kosten 3 andere kinderen, waarin ligt besloten dat man volgens hof mogelijk slechts beperkt bijdraagt, kan zonder nadere motivering ongelijke verdeling niet dragen.

In deze uitspraak is hiernaast ook tot uiting gekomen dat bij de berekening van kinderalimentatie bij nimmer samenwonende ouders de richtlijnen gevolgd worden: ook bij de berekening van de vader (net als bij de moeder) wordt rekening gehouden met éénouder toeslag.  

 

🟣Veel gestelde vraag:

Is kinderalimentatie inkomen?

Nee, je geeft het niet aan op je aangifte Inkomsten belasting en het telt ook niet mee als inkomen bij verkrijgen hypotheek.

 

Het berekenen van de hoogte kinderalimentatie is maatwerk en vraagt om een goede aanpak ik heb veel kennis en 20+ jaar ervaring bij het opstellen van alimentatieberekeningen

 

 

Plan je gratis kennismakingsgesprek of heb je een vraag?      contactformulier

 

Wil je weten wat het kost als ik je help de kinderalimentatie te berekenen en/of te wijzigen? 

aanbod

 

 

De volgende blog berichten kunnen interessant voor je zijn:

 

*berekening kinderalimentatie, de algemene regels

 

*Vaststelling kinderalimentatie na echtscheiding. Hoe wordt dit berekend als de vader in zijn nieuwe relatie ook kinderen heeft die hij heeft erkend.

 

*Naast de vraag of een ouder kan afzien van kinderalimentatie ga ik in op de de vraag of de vordering kinderalimentatie verrekend mag worden met een vordering voortvloeiende uit de boedelverdeling.

 

*Is kinderalimentatie van openbare orde? In hoeverre mag de rechter afwijken van een partijafspraak die in de aanloop naar de procedure is gemaakt?

 

*Verwekker betaalt kinderalimentatie. De moeder trouwt en haar echtgenoot erkent de kinderen. Moet verwekker kinderalimentatie blijven betalen?

 

*kinderalimentatie, wie ontvangt de bijdrage?

 

*Kinderalimentatie tot welke leeftijd ?

 

*aanbod berekenen kinderalimentatie

 

Als je als ouders uitelkaar bent en niet meer van elkaars inkomen gebruik kunt maken. 

Vooruitlopend op een procedure tot vaststelling alimentatie of in de echtscheidingsprocedure kan een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de rechter.

Als het bedrag van de kinderalimentatie in het ouderschapsplan is opgenomen dan is het duidelijk welk bedrag betaald moet worden. Zolang de betaling plaatsvindt is er geen probleem.

Als niet betaald wordt dan stuit u op het probleem hoe kan ik het geld vorderen? Het ouderschapsplan kan niet ter inning naar de deurwaarder of het LBIO (landelijk buro inning onderhoudsbijdrage) worden gezonden.

Er moet eerst een rechterlijke uitspraak komen (beschikking) waarin de plicht tot het betalen van de kinderalimentatie (het bedrag) vermeld staat.

Dus voor inning van alimentatie is een uitspraak van de rechter nodig.

 

 

Van minderjarige kinderen, maar ook van jongmeerderjarige kinderen, kan niet verwacht worden dat zij door eigen inkomsten te gaan verwerven (deels) in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. 

Dit neemt niet weg dat, als jongmeerderjarigen wél inkomsten (structurele inkomsten) hebben, deze inkomsten een rol kunnen spelen bij de vraag of en zo ja, welke behoefte zij hebben aan een bijdrage. 

De tabellen lopen tegenwoordig door tot een netto besteedbaar gezinsinkomen van € 6.000,- per maand ‘of meer’. Dit brengt in beginsel mee dat, ook als sprake is van een hoger netto besteedbaar gezinsinkomen dan € 6000,- per maand, uitgegaan wordt van het maximale tabelbedrag. Dit is niet in alle gevallen reëel. Bijvoorbeeld als sprake is van een aanzienlijk hoger maandelijks gezinsinkomen. De kosten van kinderen in die gevallen zijn veelal (aanzienlijk) hoger. Als bepleit wordt dat in een specifiek geval niet uitgegaan dient te worden van de Nibudtabellen, maar van de werkelijke kosten van een kind, zullen deze werkelijke kosten uiteraard aangetoond moeten worden. De meest aangewezen methode daarvoor is het opstellen van een zogenoemde behoeftelijst waarin post voor post de kosten van de kinderen uiteen worden gezet. Uiteraard dienen deze kosten onderbouwd te worden met bewijsstukken.

Het netto besteedbaar inkomen (NBI) bestaat uit het bruto inkomen uit arbeid, uitkering en/of vermogen, verminderd met de belastingen en premies die daarover verschuldigd zijn, waarbij tevens de relevante heffingskortingen in aanmerking worden genomen. Ook worden hierbij de netto uitgaven voor inkomensvoorzieningen, zoals de premie arbeidsongeschiktheidsverzekering, in aanmerking genomen. Geen rekening wordt gehouden met de fiscale gevolgen van het zijn van eigenaar van een woning en de bijtelling vanwege een auto van de zaak. Het NBI wordt vermeerderd met het kindgebonden budget waarop recht bestaat. (bijtelling kindgebonden budget vindt plaats bij de draagkrachtberekening voor kinderalimentatie)

Het gaat over een beding dat ouders zijn overeengekomen en waarin is bepaald dat de vastgestelde kinderalimentatie niet kan worden gewijzigd, ook niet als zich een wijziging van omstandigheden voordoet die zonder zo’n beding zou leiden tot aanpassing van die kinderalimentatie. De vraag is of zo’n beding geldig is.

De Hoge Raad (1 november 2019) is van oordeel dat een dergelijk beding niet in alle gevallen nietig is.

  1. Het niet-wijzigingsbeding is nietig als dat in de weg staat aan een hogere kinderalimentatie.
  2. Als het niet-wijzigingsbeding in de weg staat aan een lagere kinderalimentatie, kan aan het beding rechtsgevolg toekomen. Dat kan anders zijn als er ook andere kinderen zijn, want met hen moet ook rekening worden gehouden.
  3. Is sprake van een niet-wijzigingsbeding met rechtsgevolg, dan is niet de toets van art. 1:159 lid 3 BW (niet-wijzigingsbeding partneralimentatie) analoog van toepassing, maar de algemene artt. 6:216, 248 lid 2 BW en 258 BW. Bijv. als de onderhoudsplichtige “niet langer in staat is in zijn eigen levensonderhoud te voorzien

KINDERALIMENTATIE

Kindgebonden budget moet in de draagkrachtberekening bij het inkomen (van degene die het ontvangt) opgeteld worden.

 

 

 

 

G R A T I S !

Ik heb een E-Book geschreven: Slimme stappen naar Eerlijke Kinderalimentatie

Wil je dit gratis e-book hebben?

 

 

Mediator Groningen