• darkblurbg

Als je bent zoals de meeste mensen die op deze pagina landen, dan zit je in een emotionele rollercoaster en bent op zoek naar hulp. Belangrijk is dat je informatie krijgt en de hulp kunt vinden welke je nodig hebt. Ik ben scheidingsmediator met ruim 20 jaar ervaring en voormalig advocaat. Hieronder heb ik nuttige informatie voor je.

 

Ik geef je op deze pagina de volgende informatie:

- verloop echtscheidingsprocedure

- Nadeel eenzijdige scheiding

- informatie over scheiding van tafel en bed en 

- scheiden van tafel en bed nadelen

 

 

Als je direct naar het lijstje met tips wil om de scheiding voor te bereiden :

Ik wil scheiden waar begin ik?

 

🟣 ECHTSCHEIDING AANVRAGEN

   

SCHEIDEN: Hoe pak je dat aan?  

 

Echtscheiding: welke procedure?

*- gezamenlijk verzoek tot echtscheiding

*- eenzijdige echtscheidingsprocedure

 

Ik laat je zien dat, samen de scheiding regelen bij een mediator sneller gaat dan wanneer je ieder een advocaat inschakelt.

 

 

 

 

Wat moet je voor kinderen regelen bij scheiding ?

 

 

Echtscheidingsprocedure: -Gezamenlijk verzoek tot echtscheiding

(samen bij de mediator)

Voorafgaand aan het indienen van het gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank, dient er van alles geregeld te worden.

Jullie moeten dan al een ouderschapsplan hebben opgesteld en ondertekend. De afspraken over de verdeling, alimentatie, pensioenrechten enz. moeten al in het echtscheidingsconvenant staan en ondertekend. Pas daarna kan het gezamenlijk verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank worden ingediend.

➤Jullie moeten dus samen de gedachte hebben dat je er onderling wilt uitkomen/tot afspraken wilt komen. Je kunt hierbij de hulp hebben van een mediator of een advocaat. Ik kan je ook helpen; ik kan je voorlichten en helpen/bemiddelen om vervolgens tot afspraken komen.

Uitspraak echtscheiding rechtbank

Als het gezamenlijk verzoek tot echtscheiding samen met het ouderschapsplan en het convenant bij de rechtbank wordt ingediend komt er tussen de 4 weken en 8 weken een uitspraak (afhankelijk van de drukte bij de rechtbank). In deze uitspraak spreekt de rechter o.a. de scheiding uit

Echtscheiding hoger beroep en inschrijving

Van de uitspraak echtscheiding rechtbank is een termijn van 3 maanden om in hoger beroep te gaan. Deze termijn kan worden bekort als jullie beiden een akte van berusting echtscheiding(dat je niet in hoger beroep wilt gaan en berust in de uitspraak) ondertekend. Ik kan deze akte opstellen. Na ondertekening van de aktes van berusting, door ieder van jullie, kan de echtscheiding worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Na inschrijving is de echtscheiding definitief.

scheiding mediator, mediator Groningen, mediator scheiding, scheidingsmediator

mediator scheiding Groningen

Als je nadenkt over scheiding, zullen veel vragen op jou afkomen: hoe pak ik het aan met de kinderen;

-hoe zit het met alimentatie

-hoe verdelen we de spullen

-heb ik recht op pensioen

-wat moet er in een ouderschapsplan 

-Ik heb een onderneming, hoe gaat dat dan met alimentatie en verdeling?

-We zijn onder huwelijkse voorwaarden getrouwd, wat nu?

De scheidingsmediator Groningen helpt je om duidelijke afspraken te maken waar je mee verder kunt.

Een echtscheiding is emotioneel. Het is moeilijk alles te overzien wat op je afkomt.  Een complex geheel; het maakt je onzeker, je vraagt je af wat zijn de juridische consequenties ?

Ik kan je dan begeleiden door het juridische doolhof. 

Het is vaak verstandig om van het begin af aan al een scheidingsdeskundige in te schakelen. Ik  vertel je precies wat er allemaal geregeld moet worden en hoe je dit het beste kunt aanpakken. Mijn advies is natuurlijk afgestemd op jouw situatie, het is maatwerk. Ik neem je bij wijze van spreken bij de hand om de verschillende stappen te doorlopen.

Neem contact met mij als je een afspraak wilt maken of als je vragen hebt

NADEEL EENZIJDIGE SCHEIDING

Hierna geef ik uitvoerige informatie over het verloop van een eenzijdige scheiding (één van beide vraagt dan de scheiding aan bij de rechtbank)

In vergelijking met de gezamenlijke scheiding geef ik eerst een overzicht van de nadelen eenzijdige scheiding

* ieder heeft een eigen advocaat nodig, dit brengt kosten mee

* je moet bij de rechter verschijnen ( bij scheiding op gemeenschappelijk verzoek niet)

* als over verschillende onderwerpen geen overeenstemming is, dan moet de rechter de knoop doorhakken. Hierdoor ben je lange tijd in een scheidingsstrijd verwikkeld. Hoe langer een scheiding duurt, hoe meer kosten .

* je hebt minder regie over de kwesties waar jullie niet samen uitkomen, omdat de rechter de knoop doorhakt. Het komt geregeld voor dat men niet tevreden is met de uitspraak van de rechter en je dan in hoger beroep moet gaan; dus weer meer kosten en lange tijd in de strijd verwikkeld.

* voor kinderen kan het lange tijd onzekerheid met zich meebrengen als zij onderwerp van de strijd zijn.

 

Geregeld plaats ik nieuwe blogs, tips en nieuwtjes. Wil je dit maandelijks gbundeld ontvangen? Meld je aan.

Echtscheidingsprocedure: -eenzijdige scheiding

Deze echtscheidingsprocedure wordt door één van de partners gestart.

In de eenzijdige scheiding voor de rechtbank moet je een advocaat inschakelen en als jouw partner zich gaat verweren, kan dit alleen als hij/zij ook een advocaat in de arm neemt.

 

SCHEIDING EN KINDEREN:

Als jullie beiden minderjarige kinderen hebben, zal voorafgaand aan de procedure geprobeerd moeten worden afspraken over de kinderen te maken. Deze moeten vermeld worden in het OUDERSCHAPSPLAN. 

De zorg- en contactregeling en de kinderalimentatie moeten dus in het ouderschapsplan worden vermeld. ➤Tevens wordt in het ouderschapsplan vermeld op welke wijze jullie beiden de kinderen bij de te maken afspraken hebt betrokken. De wijze waarop dit is gebeurd hangt vanzelfsprekend samen met de leeftijd van de kinderen.

*  (Lukt het niet om samen te overleggen en tot afspraken te komen, dan kan de scheidingsspecialist/advocaat schriftelijk aan de ander, een door jou opgemaakt voorstel tot een ouderschapsplan toezenden.

Reageert de andere ouder dan nog niet of negatief, dan moet de advocaat dit in het echtscheidingsverzoek vermelden.

De reden waarom er geen, door beiden getekend, ouderschapsplan is, moet duidelijk, met bewijs, aan de rechter getoond worden. Dit is een ontvankelijkheidsvereiste. Als hieraan niet wordt voldaan zal de rechter geen beslissing nemen op het verzoek tot scheiding.)

  

verzoekschrift echtscheiding:

Bij de eenzijdige scheiding wordt in het echtscheidingsverzoek, namens jou,  de rechter verzocht de echtscheiding uit te spreken en daarnaast een aantal nevenverzoeken.

Deze nevenverzoeken kunnen zijn:

het vastleggen van een zorg- contactregeling betreffende de kinderen kinderalimentatie partneralimentatie toewijzing van de voormalige echtelijke woning toewijzing van het huurrecht van de woning  verdeling van de boedel  afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden enz.

Dit verzoekschrift wordt aan de ander betekend/uitgebracht door de deurwaarder op zijn/haar adres. Voor het geval jullie beiden nog op hetzelfde adres woont, of voor het geval het onbekend is waar de ander verblijft zijn er regels in het wetboek over de wijze hoe de deurwaarder het verzoekschrift aan de ander moet uitbrengen.

 

verweerschrift echtscheiding

Als de ander een verweerschrift indient (dit moet via een advocaat) kan hij/zij zelf ook verzoeken doen aan de rechtbank. De verzoeken die gedaan kunnen worden staan opgesomd in de wet.

Als in het verweerschrift een zelfstandig verzoek staat, wordt je door de rechter weer in de gelegenheid gesteld hier schriftelijk op te reageren (via de advocaat)

 

zitting  rechtbank

Daarna wordt een zitting bepaald. En komt er vervolgens een uitspraak/beschikking van de rechter waarin wordt aangegeven hoe de procedure verder verloopt (dit is afhankelijk van wat er allemaal gevraagd is aan de rechter om uit te spreken). Het kan zijn dat in de beschikking de echtscheiding wordt uitgesproken en dat er voor de diverse nevenverzoeken nog een zitting wordt bepaald.

 

Er gaat dus veel tijd voorbij voordat er een definitieve uitspraak echtscheiding rechtbank is.

 

scheiding voorlopige voorziening

Soms moet er al eerder iets geregeld worden zoals waar verblijven de kinderen tijdens de eenzijdige scheiding of alimentatie of wie kan voorlopig in de woning blijven. Hiervoor kan via een voorlopige voorzieningenprocedure de rechter verzocht worden een voorlopige uitspraak te doen die geldt tot deze door een definitieve uitspraak wordt overgenomen. De verzoeken die bij voorlopige voorzieningenprocedure kunnen worden verzocht staan in de wet vermeld (limitatief).

 

scheiding hoger beroep

Als in de echtscheidingsprocedure een uitspraak wordt gedaan is er een periode van 3 maanden om in hoger beroep te gaan. De termijn van 3 maanden begint te lopen op het moment dat de uitspraak jou (of jouw advocaat) bereikt en voor jouw ex-partner zodra de uitspraak hem/haar bereikt.

Als er geen vast woon of  verblijfplaats bekend is van de ander, zal de deurwaarder de uitspraak van de echtscheiding openbaar betekenen en zal vervolgens het betekeningsexploit en de echtscheidingsbeschikking in de Staatscourant moeten worden vermeld (volgens de regels in de wet). 

 

Inschrijving echtscheiding gemeente

Nadat de hoger beroepstermijn is verlopen moet de uitspraak echtscheiding rechtbank ingeschreven worden in de registers van de burgerlijke stand(huwelijksregister) van de gemeente waar je bent gehuwd.

Als je in het buitenland bent getrouwd wordt de echtscheiding ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag.

De inschrijving in de registers van de burgerlijke stand van de uitspraak echtscheiding rechtbank moet gebeuren binnen uiterlijk 6 maanden nadat de rechtbank de echtscheidingsuitspraak heeft gedaan. De echtscheiding is een feit op het moment dat deze wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

 

🟣Scheiden van tafel en bed

Verschil echtscheiding en scheiden van tafel en bed:

1 *

-de echtscheiding wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar je bent getrouwd.

-de scheiding van tafel en bed wordt ingeschreven in het huwelijksgoederenregister bij de rechtbank

 

2 *

-Na de echtscheiding kan je weer trouwen.

-Na de uitspraak van de scheiding van tafel en bed ben je nog getrouwd.

 

🟣 Scheiden van tafel en bed nadelen 

- Als je later besluit toch de echtscheiding te willen, moet je dezelfde procedure (als bij de scheiding van tafel en bed) weer doorlopen. Met dezelfde kosten. Dit is een groot nadeel bij scheiden van tafel en bed.

-een nadeel van scheiden van tafel en bed kan zijn dat je nog getrouwd bent maar dat de spullen verdeeld zijn; alimentatie vastgesteld; ouderschapsplan opgesteld; pensioen verdeeld maar nabestaandenpensioen niet; Je bent niet meer elkaars erfgenaam, wil je dit anders omdat je nog getrouwd bent dan moet je dit apart regelen bij notaris; scheiden van tafel en bed kan fiscale gevolgen hebben betreffende wel/niet toeslagpartner/fiscaal partner (afhankeeijk van nog wel/niet samenwonen)

- Als jij, of jouw ex-partner, besluit toch de echtscheiding te willen aanvragen en dit alleen doet (bij eenzijdig verzoek), kan dit niet eerder dan na 3 jaar na de uitspraak tot scheiding van tafel en bed.

Mochten jullie gezamenlijk een verzoek tot echtscheiding willen indienen dan kan dit al na 1 jaar na de uitspraak van scheiding van tafel en bed.

 

🟣 hierna geef ik  informatie over Scheiden van Tafel en Bed:

 

Hiervoor wordt wel gekozen door degenen die wegens hun geloof niet mogen scheiden.

 

Bij scheiding van tafel en bed aanvragen moet er een beslissing worden genomen over:

de kinderen (zorgplan)

alimentatie

verdeling van de gezamenlijke boedel

 

Scheiding van tafel en bed aanvragen

De procedure verloopt hetzelfde als ik heb vermeld over de echtscheidingsprocedure. Het verschil is dat in het verzoekschrift de rechter wordt verzocht de scheiding van tafel en bed uit te spreken, in plaats van de echtscheiding uit te spreken.

Het komt ook wel voor dat de ene partner aan de rechtbank verzoekt om de scheiding van tafel en bed uit te spreken en dat de ander in dezelfde procedure de rechter als tegenverzoek vraagt om de echtscheiding uit te spreken. Er wordt dan een zitting bepaald zodat de rechter inlichtingen kan vragen.

 

Heb je vragen over scheiding of scheiding van tafel en bed aanvragen of wil je een afspraak plannen voor een gratis kennismakingsgesprek? Neem contact met mij op:

 050-2115140

mediator Groningen

Als je vragen hierover hebt bel me gerust

Wil je meer weten over mijn aanbod?

Wil je meer over mij als mediator lezen?

mediation Groningen scheiden met kinderen

Scheiden met kinderen