• darkblurbg

Partneralimentatie en samenwonen

partneralimentatie en samenwonen, mediator scheiding
Gepubliceerd op: 22-08-2019

Partneralimentatie en samenwonen. Heb je nog recht op partneralimentatie als je een nieuwe relatie hebt? En als je gaat samenwonen?

Partneralimentatie beëindigd? Dan kan het recht op partneralimentatie later niet herleven.

Als je recht hebt op partneralimentatie na de echtscheiding/ontbinding geregistreerd partnerschap en dit recht wordt beëindigd omdat je bent gaan samenwonen met een ander als ware je gehuwd zal dit recht niet weer gaan herleven als de nieuwe relatie/samenwoning wordt beëindigd.

(als de samenwoning tijdens de echtscheidingsprocedure plaatsvond en beeindigd is voordat de echtscheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, heeft dit niet tot gevolg dat je je recht op partneralimentatie kwijt bent)

Als je met de nieuwe partner niet gehuwd was of een geregistreerd partnerschap aangegaan, heb je na het beëindigen van die relatie geen recht op partneralimentatie volgens de wet.

 

Gevolg artikel 1:160BW

Dus de gevolgen zijn groot als het recht op partneralimentatie stopt wegens samenwoning ex artikel  1:160BW. 

-recht op alimentatie is er niet meer en dat is zo met ingang van de datum van samenwoning. Als je na die datum nog wel partneralimentatie hebt ontvangen zal dit door jou terugbetaald moeten worden op grond van onverschuldigde betaling.

Samenwonen met nieuwe partner tijdens scheiding

In artikel 1:160 BW staat:

Een verplichting van een gewezen echtgenoot om uit hoofde van echtscheiding levensonderhoud te verschaffen aan de wederpartij, eindigt wanneer deze opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat dan wel is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren.

* Dit artikel heeft betrekking op een gewezen echtgenoot, dat is dus nadat de scheiding is ingeschreven en officieel is.

* Dit artikel is dus niet van toepassing op het samenwonen met nieuwe partner tijdens scheiding.

Als je gedurende de scheidingsprocedure  met een ander samenwoont en de samenwoning wordt verbroken voordat de echtscheiding is ingeschreven, dan blijft het recht op partneralimentatie bestaan.

 

Procedure ex 1:160 BW 

In een procedure is het voor degene die alimentatie moet betalen moeilijk om te bewijzen dat de ex-partner nu samenwonend is als ware zij/hij gehuwd.

 

Hierna geef ik een voorbeeld volgens een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam.

 

Tom en Anja zijn in 2010 getrouwd en gescheiden in 2018. Tom moet aan Anja €1655,-- partneralimentatie betalen vanaf de dag dat de echtscheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

 

Tom heeft het vermoeden dat Anja samenwoont en dus eigenlijk geen recht op zijn bijdrage heeft. Maar als Tom in een procedure stelt dat Anja samenwoont met nieuw partner dan moet hij dat ook bewijzen. (wie stelt moet bewijzen).

 

Hij besluit een recherchebureau in te schakelen. In de periode februari 2019-april 2019 wordt geobserveerd.

 

Volgens het rapport van het recherchebureau is Piet (de nieuwe partner van Anja) dag en nacht aanwezig in haar huis en heeft hij een eigen sleutel. Zij doen samen klusjes in en om het huis, ze brengen samen de kinderen naar zwemles en naar school, ze doen samen boodschappen, zijn samen op gezinsvakantie geweest, de dochter van Piet heeft een eigen kamer in de woning van Anja. Anja is in verwachting van Piet.

 

Anja erkent dat ze een affectieve relatie heeft met Piet en samen een kind verwachten. Maar er is geen sprake van dat ze samenwonen als waren ze gehuwd. Piet woont niet bij haar. Ze hebben geen gezamenlijke huishouding. Piet heeft te weinig financiele ruimte om Anja te onderhouden. Er is geen sprake van wederzijdse verzorging.

Anja vindt dat het recherchebureau selectief heeft geobserveerd (alleen bij voordeur en niet bij achterdeur) foto’s zijn vaag en ongedateerd en er staan geen tijdstippen op.

 

Bewijslast

De rechter is echter van mening dat Tom aan zijn bewijslast heeft voldaan. Uit de observaties blijkt dat zij elkaar wederzijds verzorgen en een gemeenschappelijke huishouding voeren. Verder heeft Tom nog een facebook-bericht getoond waarin Anja en Piet aangeven dat zij elkaar verzorgen bij ziekte.

Dat Anja aantoont dat Piet te weinig financiële ruimte heeft om haar te onderhouden staat er niet aan in de weg om wederzijdse verzorging op een andere grond aan te nemen. (de was voor elkaar doen; de auto van de ander repareren; stofzuigen bij de ander enz.)

 

Tegenbewijs

De rechter stelt Anja nog in de gelegenheid om met tegenbewijs te komen. De rechtszaak is dus nog niet afgelopen. Maar het zal voor Anja wel heel moeilijk worden om de rechter op andere gedachten te brengen.

 

Bewijs: de kostenvergoeding

Piet heeft een recherchebureau ingeschakeld, dit kost veel geld. Het is voor Piet een moeilijke beslissing geweest om dat te doen. Geld uitgeven terwijl je niet weet of het succes zal hebben.

Piet heeft in dit geval ruim € 4000,-- uitgegeven maar er zijn ook recherchebureaus/onderzoeken die meer dan € 10.000,-- kosten.

 

In eerdere uitspraken is uitgemaakt dat op grond van artikel 6:69 BW deze kosten in aanmerking komen voor vergoeding. (In de procedure moet dit wel gevraagd worden)

 

Het toekennen van een dergelijke (schade)vergoeding gebeurd:

--als zowel het inschakelen van het onderzoeksbureau redelijk is en

--als de daardoor gemaakte kosten redelijk zijn.

 

Onrechtmatige daad

Als door de rechter vastgesteld wordt dat de vrouw de man niet tijdig heeft geïnformeerd over het samenleven met [partner] als bedoeld in artikel 1:160 BW. En de vrouw zich gedurende de hele procedure op het standpunt stelt dat geen sprake was van een samenwoning als bedoeld in artikel 1:160 BW.  Terwijl zij met ingang van de bewezen datum van samenwoning aan de man had moeten melden dat sprake was van een relevante verandering in haar situatie,  gelet op de mogelijke gevolgen voor de alimentatieverplichting van de man. Nu de man daadwerkelijk de alimentatie heeft betaald aan de vrouw, terwijl het voor de vrouw duidelijk was of redelijkerwijs moest zijn dat de omstandigheden op grond waarvan zij alimentatie ontving dusdanig waren gewijzigd dat zij niet langer op de alimentatie aanspraak kon maken, oordeelt de rechtbank dat sprake is van een toerekenbare onrechtmatige daad van de vrouw jegens de man.

 

Nu de man de hoogte van de kosten van het rechercheonderzoek heeft onderbouwd en de vrouw deze niet heeft weersproken, zal de rechtbank het verzoek van de man toewijzen.

Wel toewijzing vergoeden kosten recherchebureau; geen proceskostenveroordeling (dus ieder de eigen proceskosten betalen)......."

 

Heb je deskundige hulp nodig in een zaak als deze ( Partneralimentatie en samenwonen) aarzel dan niet en neem contact op. Zoals ik hiervoor heb vermeld zijn de gevolgen van een beëindiging van het recht op partneralimentatie voor beide partijen groot.  En is het belangrijk de juiste weg te bewandelen en je goed te laten adviseren.

contactformulier

 

Geregeld plaats ik nieuwe blogs, tips en nieuwtjes. Wil je deze gebundeld eens per maand ontvangen? Meld je aan. Uiteraard kan je je altijd weer afmelden