• darkblurbg

OMGANGSREGELING

omgangsregeling
Gepubliceerd op: 04-06-2019

Omgangsregeling: bij afwijzing hiervan kan na één jaar een nieuwe procedure gestart worden zonder dat sprake hoeft te zijn van gewijzigde omstandigheden.

Omgangsregeling hoe zit dat ?

In artikel 1:377a van het Burgerlijk Wetboek (BW) staat dat een kind recht heeft op omgang met zijn ouders.

Ook als één van de ouders niet het gezag over hun kind heeft, dan heeft hij/zij wel het recht op en de verplichting tot omgang met zijn/haar kind.

Als ouders niet in staat zijn onderling een omgangsregeling af te spreken, kan door één van hen de rechter ingeschakeld worden.

De rechter wordt dan verzocht een regeling inzake de uitoefening van het omgangsrecht vast te stellen dan wel te ontzeggen, al dan niet voor bepaalde tijd.

 

Geen omgangsregeling,

het ontzeggen van omgangsrecht door de rechter is gebaseerd op volgende grond(en):

  • a.als omgang ernstig nadeel zou opleveren voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind, of
    b. als de ouder kennelijk ongeschikt of kennelijk niet in staat moet worden geacht tot omgang, of
    c. als het kind dat twaalf jaren of ouder is, bij zijn verhoor van ernstige bezwaren tegen omgang met zijn ouder heeft doen blijken, of
    d. als omgang anderszins in strijd is met zwaarwegende belangen van het kind.

 

Geen omgangsregeling: tijdelijk

Volgens artikel 1:377e lid 2 BW, is elke afwijzing van een verzoek tot vaststelling van een omgangsregeling en elke beslissing waarbij de omgang is ontzegd tijdelijk van aard.

De ouder die geen omgang heeft gekregen kan na verloop van één jaar opnieuw aan de rechter verzoeken een omgangsregeling vast te stellen. Of eerder dan na één jaar als er sprake is van gewijzigde omstandigheden.

 

Een verzoek tot vaststelling van een omgangsregeling op grond van artikel 1:377e lid 2 BW kan worden afgewezen indien sprake is van één of meer van de in artikel 1:377a lid 3 BW vermelde ontzeggingsgronden.

 

Omgangsregeling vader zonder gezag:

Voorbeeld: 

Anna en Theo hebben van 2005 tot 2009 een relatie gehad. Hun dochter Tessa is in 2008 geboren. Anna heeft het gezag over Tessa, Theo heeft Tessa erkend.

Nadat zij uit elkaar zijn gegaan hebben zij een omgangsregeling afgesproken.

Theo ziet Tessa elke zaterdag een paar uur in het huis van Anna.

De regeling is zo verlopen tot 2014, Theo wilde toen een uitgebreidere omgangsregeling (een weekend per 14 dagen). Theo heeft een advocaat familierecht ingeschakeld en deze is een procedure vaststelling omgangsregeling gestart.

Anna heeft verweer gevoerd tegen dit verzoek. In de procedure is afgesproken (bij tussenbeschikking) dat Theo zes keer begeleide omgang zou hebben met Tessa bij een omgangshuis.

Theo heeft in deze periode Anna en Tessa zodanig lastig gevallen dat hij eind 2015 een contactverbod en gebiedsverbod kreeg opgelegd door de rechter(in kort geding).

Bij eindbeschikking van februari 2016 heeft de rechter het verzoek tot vaststelling omgangsregeling afgewezen.

Een aantal maanden daarna heeft de strafrechter Theo een werkstraf opgelegd (voor het lastigvallen/belagen eind 2015)  met als bijzondere voorwaarde:

 dat hij zich onder behandeling zou stellen van Verslavingszorg NoordNederland,

dat hij geen berichten over Anna en Tessa zal plaatsen op sociale media,

dat hij geen contact met Anna en Tessa opneemt en geen alcohol nuttigt.

Tevens is hij verplicht mee te werken aan toezicht door de reclassering gedurende de proeftijd.

 

Procedure tot vaststelling omgangsregeling

Begin 2018 start Theo opnieuw een procedure. Hij verzoekt de rechter vast te stellen dat hij recht heeft Tessa of een zaterdag of een zondag per 14 dagen bij zich te hebben; dan wel een omgangsregeling vast te stellen als de rechter juist acht.

 Ook heeft hij de rechter verzocht een informatieregeling vast te stellen.

Informatieregeling

De rechter heeft uitgesproken dat Anna 4 keer per jaar Theo schriftelijk moet laten weten hoe het gaat met Tessa (in de wet staat omtrent gewichtige aangelegenheden de persoon betreffende en het vermogen van het kind)

omgangsregeling

De omgangsregeling is door de rechter afgewezen. Theo gaat in hoger beroep tegen deze uitspraak.

 

Recht op Family Life

Als de rechter de gronden van de gezaghebbende ouder(in dit geval Anna) om niet aan omgangsregeling mee te werken ontoereikend acht dan dient hij op korte termijn alle in dat geval passende maatregelen te nemen om Anna ertoe over te halen toch mee te werken aan een omgangsregeling. (dit is op grond van artikel 8 EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens))

Deze gehoudenheid berust op de uit artikel 8 EVRM voortvloeiende verplichting van de nationale autoriteiten, onder wie de rechter, zich zoveel mogelijk in te spannen om het recht op ‘family life’ tussen ouders en hun kinderen mogelijk te maken (vgl. EHRM 17 april 2012, zaak 805/09). Van de rechter kan temeer een actieve opstelling worden verlangd naarmate voor de weigering van de met het gezag belaste ouder minder - of zelfs geen - goede en voldoende aannemelijk gemaakte gronden worden aangevoerd (HR 17 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:91).

 

Hoger beroep afwijzing omgangsregeling

Ter zitting (in hoger beroep) heeft de rechter de mogelijkheid tot forensische mediation besproken. Theo wilde dit wel Anna niet. Anna voelde zich hier niet toe in staat. Er was zoveel gebeurd dat zij nog mentaal moet herstellen. Zij heeft last van stress en spanningen. Theo zelf en daarnaast ook andere door hem ingeschakelde personen ( zijn ouders, broer enz) zijn diverse malen zonder afspraak bij Anna aan de deur gekomen. Anna en Tessa werden ook op straat en op andere plekken (school e.d.) benaderd door hem of zijn moeder/vader .

De rechter vindt dat het voor Tessa goed is dat er duidelijkheid komt over de omgang en zal een uitspraak doen.

De Raad voor de Kinderbescherming adviseert de omgang af te wijzen.

De rechter overweegt dat Tessa een meisje van 10 jaar al 5 jaar wordt blootgesteld aan de strijd tussen haar ouders over de omgangsregeling. Ze heeft diverse incidenten meegemaakt waarbij Theo fors over de schreef ging en waardoor zij trauma’s heeft opgelopen. De laatste omgang is van eind 2014.

  • *-De rechter is van mening dat Theo onvoldoende inzicht heeft in de impact van zijn handelen op Anna en Tessa

Anna heeft vanwege het gedrag van Theo jaren niet kunnen werken. Zij heeft last gehad van burn-out en is recent weer gaan werken. Anna is aan de grenzen van haar draagkracht. Tessa die afhankelijk is van de zorg van Anna is bang haar kwijt te raken (dit had ze aan de Raad voor de Kinderbescherming verteld)

  • De rechter vindt dat Anna en Tessa de tijd moeten hebben te herstellen van wat ze hebben meegemaakt.

omgangsregeling: wachten totdat kind weer omgang wil ?

Anna heeft nog gezegd dat wanneer Tessa zegt weer omgang met Theo, zij dit niet zal tegenhouden. De rechter vindt echter dat Anna, als verzorgende ouder, hierin een actieve rol heeft en niet dient te wachten totdat Tessa omgang wil.

De raad heeft hierover ter zitting verklaard, en het hof deelt deze visie, dat het te laat is als je als ouder wacht met meewerken aan omgang totdat je kind vraagt of hij/zij omgang mag hebben met de andere ouder.

Hierop wachten of wachten totdat Tessa meerderjarig is lost het probleem van een gezonde identiteitsontwikkeling niet op en is daardoor niet in het belang van Tessa.

De ontwikkeling van een kind gaat door en de ouder heeft de plicht om - los van zijn/haar eigen situatie - de ontwikkeling van het kind te volgen. Het hof gaat er dan ook vanuit dat Anna zich zal inspannen om ervoor te zorgen dat - in het belang van Tessa - haar draagkracht en draaglast zo spoedig mogelijk weer in balans is.

Het hof wijst Theo in dat verband erop dat deze balans sneller bereikt wordt wanneer hij Anna en Tessa hiervoor de volledige ruimte geeft, wat betekent dat hij (direct of indirect) op geen enkele manier contact moet zoeken met Tessa en Anna.

omgangsregeling Groningen:

Heb je een specialist nodig om jou te adviseren omtrent je rechten? Neem dan contact met mij op.

 

Wil je nog meer lezen over dit onderwerp?

*Zorgregeling bij gezamenlijk gezag, wat te doen als er een conflict is? Blog

 

contactformulier

 

Geregeld plaats ik nieuwe blogs, tips en nieuwtjes. Wil je deze gebundeld eens per maand ontvangen? Meld je aan. Uiteraard kan je je altijd weer afmelden