• darkblurbg

Kinderalimentatie de berekening-

kinderalimentatie berekenen   alimentatie bereken
Gepubliceerd op: 26-06-2019

Kinderalimentatie gevraagd aan degene bij wie de kinderen hoofdzakelijk verblijven. Dit is een uitzondering op de gebruikelijke regel dat er kinderalimentatie wordt betaald aan degene die de kinderen hoofdzakelijk verzorgd. Tevens bevat dit artikel een voorbeeld hoe de berekening van kinderalimentatie plaatsvindt.

KINDERALIMENTATIE, 

wordt meestal betaald aan de ouder bij wie het kind hoofdverblijfplaats heeft: deze betaalt immers alle verblijfsoverstijgende kosten voor het kind. En de andere ouder neemt de zorgkosten(dit zijn kosten omgangsregeling), voor zijn/haar rekening. 

 

Hier een voorbeeld van een uitzondering op deze regel. In dit voorbeeld wordt ook uitgelegd hoe de berekening van de kinderalimentatie plaatsvindt

 

Bert en Ans hebben 2 kinderen waar zij samen het gezag over hebben. Na 12 jaar huwelijk besluit Bert te willen scheiden. Hij start de echtscheidingsprocedure. Gedurende deze procedure krijgen het oudste kind en Ans ruzie en gaan de kinderen (tijdelijk?)bij Bert wonen. Na een maand of 3 vindt de zitting plaats waarop beslissingen genomen moeten worden over:

-hoofdverblijfplaats van de kinderen, ofwel bij Ans ofwel bij Bert.

-Verdeling zorg en opvoedingstaken

-Welk bedrag moet worden betaald in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen

 

Hoofdverblijfplaats kinderen

Hoofdverblijfplaats, nu Bert en Ans er niet samen uitkomen, neemt de rechter hierover een beslissing die hem in het belang van de kinderen voorkomt. Nu de kinderen al een aantal maanden bij Bert wonen (en de ruzie tussen Ans en de oudste nog niet is opgelost) lijkt het de rechter het beste om dit zo te laten. Dus hoofdverblijf bij Bert.

 

Zorgregeling

Zorgregeling: de rechter sluit zo veel mogelijk aan bij de afspraken die ze al hebben, omdat dit al een paar maand loopt en de ouders zo slecht met elkaar kunnen overleggen/praten dat de rechter ze geadviseerd heeft te starten met het ONS-traject. (Ouderschap na scheiding)

 

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie, de berekening: Ans en Bert hebben beiden bevestigd dat hun netto besteedbaar gezinsinkomen voor scheiding  € 3.886,00 was.

De rechter berekent aan de hand van de behoeftetabel dat de behoefte van de kinderen op grond van hun leeftijd en dit gezinsinkomen € 898,-- bedraagt

In de zorgregeling die de rechtbank zal vaststellen zijn dagen opgenomen waarop de kinderen bij Ans zijn/voor haar rekening komen. (volgens de aanbevelingen in het Tremarapport) gaat de rechtbank (in dit geval) uit van een zorgkortingspercentage van 25 %. De zorgkorting bedraagt dan (25 % van € 898,00) €224,00.

Draagkrachtberekening 

De rechtbank heeft de draagkracht van Bert berekend. Zijn bruto jaarinkomen is
€ 31.739,00. Volgens de berekening komt hier een netto besteedbaar inkomen (hierna NBI) uit van € 2.538,00 per maand. De draagkracht van Bert stelt de rechter vast aan de hand van de daarvoor ontwikkelde formule 70% x [NBI - (30% x NBI + 950)]. Bert beschikt dan over een draagkracht van € 579,00 voor beide kinderen samen.

Voor Ans gaat de rechter uit van het bruto jaarinkomen uit 2018 van € 19.597,00. Dit levert een netto besteedbaar inkomen op van € 1.492,00. Gelet op de hoogte van dit inkomen kan haar draagkracht forfaitair worden vastgesteld op € 106,00 per maand voor beide kinderen samen. (Met forfaitair in dit geval bedoel ik dat er in de Tremanormen een tabel is opgenomen voor inkomen tussen de € 0,00 en € 1625,-- voor deze inkomens zijn forfaitaire bedragen berekend. Bij hogere inkomens dan € 1625,-- per maand wordt de gewone berekening toegepast)

De totale draagkracht van Ans en Bert is  (€ 579,-- + € 106,-- ) € 685,00 en is niet voldoende om in de volledige behoefte van de kinderen te voorzien. Het tekort aan gezamenlijke draagkracht is
(€ 898 - € 685) € 213,00.

 

Ans heeft tijdens de zitting gezegd dat zij te weinig inkomen heeft om de zorgkosten (als de kinderen bij haar zijn) te kunnen betalen.

 

De rechtbank neemt in dit verband in overweging dat doorgaans kinderalimentatie wordt betaald aan de ouder bij wie het kind de hoofdverblijfplaats heeft. Uitgangspunt hierbij is dat de ouder waar het kind de hoofdverblijfplaats heeft, alle verblijfsoverstijgende kosten van het kind betaalt en dat de andere ouder de kosten die samenhangen met het verblijf bij die ouder, de zogenoemde zorgkosten, voor zijn rekening neemt.

In deze zaak is sprake van een zorgregeling met een ouder - de vrouw - die een minimale draagkracht heeft, terwijl de ouder waar de kinderen hun hoofdverblijfplaats hebben - de man - een relatief ruime draagkracht heeft.

De rechtbank is van oordeel dat er onder zodanige omstandigheden aanleiding bestaat om te onderzoeken of de ouder waar de kinderen verblijven, in staat is een bijdrage te betalen in de zorgkosten van de andere ouder die daar niet zelf volledig in kan voorzien.

 

De rechter gaat uit van het eerder berekende bedrag aan zorgkosten van € 224,--. De draagkracht is voor Ans berekend op € 106,--  Zij kan dus voor een bedrag van € 118,-- niet zelf besteden aan de kinderen

Bert heeft een draagkracht van € 579,--. Hij draagt zorgkosten in natura voor beide kinderen die bij hem wonen. Die kosten kunnen als volgt worden berekend. De totale kosten van de kinderen bedragen € 898,--. De zorgkosten van Bert in natura kunnen vervolgens worden vastgesteld op 75% van die kosten, gelet op de zorgregeling die met zich brengt dat 25% van de zorgkosten door Ans worden gemaakt.

Dit betekent dat de zorgkosten in natura, dat wil zeggen de kosten die Bert maakt in de tijd dat de kinderen bij hem verblijven, kunnen worden vastgesteld op 75% van € 898,--, ofwel, afgerond,      € 674,--.

Dit bedrag heeft Bert gelet op zijn draagkracht ter grootte van € 579,-- niet beschikbaar. Hij kan daarom niet een bijdrage in de zorgkosten van Ans betalen.

 

Het verzoek van Ans is dan ook afgewezen.

 

Ik merk op dat over het algemeen bij hele lage inkomens een draagkracht van € 25,-- wordt toegekend; tenzij de ontvanger van de kinderalimentatie een bijstandsuitkering heeft dan is de draagkracht nul.

 

G R A T I S !

Ik heb een E-Book (20p.)geschreven:

Slimme stappen naar Eerlijke Kinderalimentatie

Wil je dit gratis e-book hebben?

Ja ik wil dat boek!

 

 

*Kinderalimentatie de berekening : mijn nieuwste blog over de algemene regels om de draagkracht te berekenen, ook voor inkomens beneden NBI € 1700,--

 

Ervaren alimentatie specialist Groningen NEEM GERUST CONTACT MET MIJ OP .

 

contactformulier

 

Geregeld plaats ik nieuwe blogs, tips en nieuwtjes. Wil je deze gebundeld eens per maand ontvangen? Meld je aan. Uiteraard kan je je altijd weer afmelden