• darkblurbg

OMGANG

 

De wet bepaalt dat kinderen en ouders recht hebben op omgang met elkaar. Bij echtscheiding of na verbreking van een samenwoning kan dit helaas een moeilijk punt zijn. De ideale situatie is natuurlijk dat het ouders lukt om samen afspraken te maken over een vaststelling of wijziging van de omgangsregeling met de kinderen.

Voor het vastleggen en regelen van een omgangsregeling kunt u terecht bij Advocatenkantoor Familierecht Groningen.

 

 * Ik kreeg onlangs de vraag wanneer mag een kind kiezen bij welke ouder? 

In de wet staat dit niet vermeld en in de jurisprudentie ook niet. De ouders zijn verantwoordelijk voor het kind en nemen zulke beslissingen voor het kind, waarbij ze letten op het belang van het kind. Dit misverstand hoor ik vaker. Waarschijnlijk wordt dan bedoeld vanaf welke leeftijd mag het kind zijn mening aan de rechter laten weten. Dit is vanaf 12 jaar (bij alimentatie 16 jaar) Heel soms in bepaalde zaken kan met instemming van beide ouders een jonger kind een kindgesprek met de rechter voeren (een kind is soms op 8 jarige leeftijd zo voorlijk als een kind van 12 jaar). Maar het is de rechter die beslist. Bij het maken van de beslissing wordt gekeken naar het belang van het kind, de mening van het kind, de mening van beide ouders. Alles afwegend neemt de rechter  de beslissing en dus niet het kind.  Dus of de ouders beslissen of de rechter beslist en niet het kind. 

 

OMGANGSREGELING 

Soms hebben ouders hulp nodig bij het vastleggen of wijzigen van de omgangsregeling met de kinderen. Beide ouders kunnen in dat geval proberen tot afspraken te komen onder begeleiding van een familierecht advocaat, die als bemiddelaar optreedt. Als het lukt om afspraken te maken, dan zal de advocaat deze afspraken schriftelijk vastleggen, bijvoorbeeld in de vorm van een ouderschapsplan.

Als advocaat familierecht kan ik ook voor één van beide ouders optreden. In dat geval kan uw advocaat met (de advocaat van)de andere ouder onderhandelen over de vaststelling of wijziging van een omgangsregeling. Dit zie je vaak wanneer u en uw voormalige partner er zelf niet uitkomen. 

 

Lukt het ouders niet om tot afspraken te komen, dan is er de weg naar de rechter.

Advocatenkantoor Familierecht 050 kan voor één van beide ouders bij de rechtbank een verzoek indienen tot vaststelling of wijziging van een omgangsregeling.

 

Heeft u te maken met een omgangsregeling?

contact

 

*Omgangsregeling gestopt? wat te doen? hier doorklik naar mijn blog

*Omgangsregeling. De rechten en plichten. hier doorklik naar mijn blog

--------------------------------------------------------------

 

ERKENNING

 

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN VOOR DE ERKENNING VAN EEN KIND?

actie moeder

Indien een verwekker een kind niet erkent, kan de moeder bij de rechtbank een verzoek indienen tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap en een alimentatie vragen. Dit kan zelfs na het overlijden van de verwekker. Het gevolg van de toewijzing van dit verzoek is dat er een familierechtelijke band ontstaat tussen verwekker en kind wat weer erfrechtelijke gevolgen heeft.

actie verwekker

Ook een verwekker kan, zelfs tegen de wens van de moeder in, de rechtbank  toestemming tot erkenning van zijn kind en een omgangsregeling vragen.

actie echtgenoot

Daarnaast zijn  andere procedures mogelijk zoals ontkenning van het door huwelijk ontstane vaderschap

actie erkenner

vernietiging van de erkenning

 

Als een kind wordt erkend, wordt het gezag over het kind niet gewijzigd. Als de erkenner het gezag over het kind wil dan kan een gezamenlijk verzoek aan de rechter worden gedaan of als de moeder niet meewerkt kan een éénzijdige procedure bij de rechtbank worden gestart over het gezag.

Erkenning van een kind: de gevolgen.

-er ontstaat een juridische band tussen kind en erkenner.

-als ouders uit elkaar zijn moet kinderalimentatie worden voldaan (naar draagkracht)

-kind wordt erfgenaam

-de ouders kunnen kiezen voor de achternaam van de erkenner

-kind kan nationaliteit erkenner krijgen

 

Vernietiging van de erkenning van een kind en de gevolgen

Het kan zijn dat degene die het kind heeft erkend later ontdekt dat hij de biologische vader niet is. -Een voorbeeld hiervan is: Tijdens een samenwoningsrelatie wordt uw partner zwanger, u gaat ervan uit de biologische vader van het kind te zijn en erkend het.

Het kan zijn dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap een kind wordt geboren. Volgens de wet is de man waarmee de moeder getrouwd is automatisch de juridische vader.  Als later ontdekt wordt door de man dat hij niet de biologische vader is van het kind kan hij een procedure starten tot gegrondverklaring ontkenning vaderschap.

Als de erkenning vernietigd wordt heeft dit de volgende gevolgen:

-met terugwerkende kracht heeft het kind geen vader.

-de achternaam wordt gewijzigd in de achternaam van de moeder.

-Ook de nationaliteit van het kind wordt met terugwerkende kracht gewijzigd in die van de moeder.

 

Wijziging achternaam na vernietiging erkenning vaderschap

Op 19 november 2019 heeft het Gerechtshof Amsterdam een uitspraak afgegeven in een zaak over de wijziging van de achternaam na vernietiging erkenning vaderschap. Dit is een uitzonderlijke zaak.

Waar ging het om? De man waar het om draait is Nederlander die al tientallen jaren in Amerika woonde, daar getrouwd was en kinderen had gekregen. Zijn moeder vertelde hem op haar sterfbed dat zijn vader niet zijn natuurlijke vader was, en vertelde hem wie wel zijn biologische vader was. De man heeft in 2014 een procedure tot ontkenning vaderschap gevoerd; dit is toegewezen. Eind 2018 besluit hij naar Nederland te verhuizen. In Nederland blijkt dat zijn paspoort niet geldig is; de achternaam klopt niet.

Immers bij ontkenning vaderschap is het automatische gevolg dat de achternaam wijzigt in die van de moeder.

De man was nooit ingelicht over dit gevolg en probeert dit te veranderen.

Een achternaamwijziging moet aangevraagd worden bij Justis (Ministerie van Justitie en Veiligheid). Echter deze situatie valt niet onder één van de voorwaarden om een achternaam te kunnen wijzigen. De man gaat daarom naar de Familierechter met het argument: dat bij het opstellen van de voorwaarden waaronder Justis een achternaamwijziging toewijst  niet aan zijn (uitzonderlijke) situatie is gedacht.

Zijn uitzonderlijke situatie bestaat uit:

Hij wist niet van de achternaamwijziging na de procedure in 2014. Pas in Nederland in 2019 heeft hij dit ontdekt.

Zijn vrouw had bij het huwelijk zijn achternaam aangenomen. De kinderen hebben zijn achternaam. Hij had nu een andere achternaam. Dit is verwarrend.

De man heeft een “greencard” voor Amerika en tevens heeft hij in Amerika een invaliditeitsuitkering. Deze beide staan op zijn vroegere achternaam geregistreerd. Voor Amerika zal wegens de andere achternaam de greencard en invaliditeitsuitkering vervallen.

De rechter, in hoger beroep, heeft beslist dat (in dit geval) de achternaamwijziging een onaanvaardbare inbreuk op identiteit en familie- en gezinsleven de man was en beslist dat de man zijn eerdere naam mag voeren. Vermelding in register Burgerlijke Stand moet aangepast worden.

 

Advocaat familierecht Groningen: als u meer wilt lezen over dit onderwerp verwijs ik u naar mijn blogs, via onderstaande doorkliks komt u bij de genoemde blog.

 

*vernietiging erkenning kind en vervangende toestemming rechter voor erkenning kind door biologische vader. Blog 

*erkenning van kind door vervangende toestemming rechter, doorklikken naar blog

*vernietiging erkenning kind, gevolgen, lees mijn blog

 

Statusvoorlichting

Het kan voorkomen dat de moeder haar kind niet vertelt wie de natuurlijke vader is. Een voorbeeld van een dergelijke kwestie en hoe het gerechtshof over statusvoorlichting denkt.

Welke stappen moeten worden gezet bij statusvoorlichting?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-07-2020 (pub. 17-08-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:6347
Moeder weigert statusvoorlichting, maar het is in belang van dochter dat haar nu wordt verteld wie haar vader is. Plan voor kennismaking vader/dochter: kaartjes, foto's, beeldbellen. En: ouders moeten verslag doen aan Hof.

contact

---------

 

GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

Bij geregistreerd partnerschap zijn dezelfde wettelijke regels van toepassing als bij het huwelijk. Net als bij het huwelijk kunnen geregistreerde partners ook huwelijkse voorwaarden aangaan.

Daarnaast geldt met betrekking tot het krijgen van kinderen tijdens het geregistreerd partnerschap:

- wordt tijdens het geregistreerd partnerschap dat is aangegaan tussen twee vrouwen een kind geboren, dan zijn zowel de vrouw uit wie het kind is geboren als de andere vrouw moeder van het kind.

- wordt tijdens het geregistreerd partnerschap tussen een man en een vrouw aangegaan een kind geboren, dan is de vrouw moeder en de man vader van het kind

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

* Bij het huwelijk ligt het jawoord wettelijk vast. Bij geregistreerd partnerschap is de vorm van de verklaring die de partners afleggen vrij.

*Bij het huwelijk gaat het burgerlijk huwelijk vooraf aan het kerkelijk huwelijk. Bij geregistreerd partnerschap mag het kerkelijk huwelijk al voor de ceremonie bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

*Bij echtscheiding is tussenkomst van de rechter vereist. Beëindiging van het geregistreerd partnerschap kan in onderling overleg buiten de rechter om plaatsvinden(in sommige gevallen niet)

*Bij het huwelijk is een scheiding van tafel en bed mogelijk dit is niet het geval bij geregistreerd partnerschap

 

Beëindiging geregistreerd partnerschap: omzetting

Een geregistreerd partnerschap kan in een huwelijk worden omgezet. De partners moeten hiervoor aan de ambtenaar van de burgerlijke stand laten weten dat ze hun geregistreerd partnerschap willen omzetten naar een huwelijk (BW 1:80g). De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt hiervan een akte omzetting. Een omzetting laat het geregistreerd partnerschap beëindigen en het huwelijk beginnen op het tijdstip dat de akte van omzetting in het register van de burgerlijke stand is ingeschreven.

Deze omzetting brengt geen wijziging in de al dan niet bestaande familierechtelijke betrekkingen met kinderen die voor de omzetting zijn geboren

 

ONTBINDING GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

 

  1. BEËINDIGEN ZONDER TUSSENKOMST VAN DE RECHTER

Anders dan bij het huwelijk kunt u in goede harmonie het partnerschap beëindigen zonder tussenkomst van een rechter. Dit kan alleen als u geen minderjarige kinderen heeft en u het eens bent over de beëindiging. Je spreekt dan over een beëindiging met wederzijds goedvinden.

 

Een advocaat kan de registratie ongedaan maken door het opstellen van een overeenkomst. Hierin verklaart u beiden dat u het partnerschap wil beëindigen en dat uw relatie duurzaam ontwricht is. Verder worden in deze overeenkomst, net als bij echtscheiding, rechten en plichten geregeld zoals alimentatie en verdeling van de bezittingen.

De overeenkomst wordt vervolgens naar de gemeente verzonden waar het geregistreerd partnerschap is aangegaan, voor de inschrijving in de registers van de burgerlijke stand. Daardoor komt een einde aan het geregistreerd partnerschap.

 

  1. BEËINDIGING MET TUSSENKOMST VAN DE RECHTER

De beëindiging van het geregistreerd partnerschap via de rechter is gelijk aan een echtscheidingsprocedure; U heeft hier dan ook een advocaat voor nodig. De scheiding van het partnerschap loopt via de rechter als u het niet eens kunt worden over de beëindiging van uw partnerschap.

 

BEËINDIGING GEREGISTREERD PARTNERSCHAP ALS ER MINDERJARIGE KINDEREN ZIJN:

Ook als u minderjarige kinderen heeft, zult u via de rechter het geregistreerd partnerschap moeten beëindigen. Hierbij is ook een ouderschapsplan nodig. Uw advocaat verzoekt de rechter vervolgens om het geregistreerd partnerschap te ontbinden. Zodra de beschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, is het geregistreerd partnerschap beëindigd.

geregistreerd partnerschap en erkenning in andere landen: blog

contact

kantoor

werkwijze