• darkblurbg

 

HET OUDERLIJK GEZAG

 

Als u het gezag heeft over een kind, bent u verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind. Dit houdt onder meer in dat u de wettelijke vertegenwoordiger bent van het kind en dat u het vermogen van het kind beheert.

 

Hoe ontstaat ouderlijk gezag?

Over minderjarige kinderen die tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn geboren, bestaat automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag. Het gezamenlijk ouderlijk gezag blijft na een echtscheiding bestaan. Daarvoor is niet noodzakelijk dat er sprake is van een goede verstandhouding of goede communicatie tussen beide ouders. Handhaving van het gezamenlijk ouderlijk gezag wordt over het algemeen in het belang van het kind geacht.

In de praktijk betekent gezamenlijk gezag dat ouders samen de belangrijke beslissingen over de opvoeding, schoolkeuze, medische behandeling, verhuizing, aanvraag paspoort/visum en financiële kwesties moeten nemen. Kleine alledaagse beslissingen over de kinderen worden genomen door de verzorgende ouder. Wanneer de ouders het hierover niet eens kunnen worden, kan de kwestie worden voorgelegd aan de rechter.

Als de ouders niet zijn gehuwd heeft de moeder alleen het gezag. Dit heet EENHOOFDIG GEZAG. Dit neemt niet weg dat de vader wel gezag kan verkrijgen.

Beide ouders kunnen namelijk bij de griffier van de rechtbank een verzoek indienen voor het verkrijgen van het gezamenlijk ouderlijk gezag. De link naar een dergelijk verzoek:  verzoek gezamenlijk gezag

 

Gezag over een minderjarige

Minderjarigen ( 0 tot 18 jaar) staan onder gezag. Onder gezag wordt verstaan ouderlijk gezag of voogdij.

Ouderlijk gezag wordt door de ouders gezamenlijk of door één ouder uitgeoefend.

Voogdij wordt door een ander dan een ouder uitgeoefend. Het ouderlijk gezag over kinderen  kan door maximaal 2 personen worden uitgeoefend.

 

Geen toestemming van andere ouder

Het kan voorkomen dat de met gezag belaste moeder de vader geen toestemming wil verlenen voor het verkrijgen van dat gezag. In dat geval kan ik voor u een verzoek tot vervangende toestemming indienen.De rechter bepaalt dan of dat verzoek wordt ingewilligd op basis van een afweging van de belangen van zowel de vader, de moeder als het kind.

Het gezamenlijk gezag wordt alleen afgewezen:

*als er een onaanvaardbaar risico bestaat dat het kind klem of verloren raakt tussen beide ouders, of

*als afwijzing anderszins in het belang van het kind noodzakelijk is.

 

GEZAGSWIJZIGING

Ook kan het voorkomen dat één van de ouders van mening is dat de andere ouder niet meer belast mag zijn met het gezag over een minderjarige. 

Ook in dat geval kan ik voor u een verzoek indienen bij de rechtbank.

 

INVULLING GEZAG

In het ouderschapsplan kan in overleg hier afspraken over worden vastgelegd. Komt u er niet samen of met behulp van een advocaat uit dan is er de volgende mogelijkheid:

Op grond van artikel 1:253aBW kan de rechter op verzoek van de ouders of een van hen een regeling vaststellen inzake de uitoefening van het ouderlijk gezag. Deze regeling kan omvatten:

a. een toedeling aan ieder der ouders van de zorg- en opvoedingstaken, alsmede met overeenkomstige toepassing van artikel 377a, derde lid BW, een tijdelijk verbod aan een ouder om met het kind contact te hebben;

b. de beslissing bij welke ouder het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft.

de rechter neemt hierbij een zodanige beslissing als hem in het belang van de kinderen wenselijk voorkomt.

 

*Zorgregeling bij gezamenlijk gezag. Wat te doen als er een conflict is? klikt u door naar mijn blog

*Ouderlijk gezag en het verhuizen met kinderen wat is het verschil bij gezamenlijk gezag en eenhoofdig gezag? Klikt u hier door naar mijn blog

 

Parallel ouderschap:

voorbeeld:

RECHTBANK LIMBURG 18-08-2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:6111 

Gezamenlijk gezag, ondanks verstoorde communicatie, nu ouders voor parallel ouderschap (PO) kiezen. Er hoeft dan tussen hen geen communicatie over alledaagse- en opvoedingszaken plaats te vinden en de ene ouder mag zich niet bemoeien met de opvoeding van de ander. Hierdoor zullen kinderen geen last meer hebben van ontbreken samenwerking. Binnen PO- traject leren ouders afspraken te maken over hoe ze als ouders contact onderhouden en hoe zij elkaar zullen informeren.

 

Meer informatie nodig? of hulp nodig?

Advocaat Groningen ouderlijk gezag dé specialist op dit gebied helpt u graag. 

 

Contact

kantoor

werkwijze