• darkblurbg

 

Als je nadenkt over scheiding, zullen veel vragen op jou afkomen: hoe pak ik het aan met de kinderen; hoe zit het met alimentatie, hoe verdelen we de spullen; heb ik recht op pensioen; wat moet er in een ouderschapsplan.  Ik heb een onderneming, hoe gaat dat dan met alimentatie en verdeling? We zijn onder huwelijkse voorwaarden getrouwd, wat nu?

Een echtscheidingsspecialist helpt je om duidelijke afspraken te maken waar je mee verder kunt.

Een echtscheiding is emotioneel. Het is moeilijk alles te overzien wat op je afkomt.  Een complex geheel; het maakt je onzeker, je vraagt je af wat zijn de juridische consequenties ?

Ik kan je dan begeleiden door het juridische doolhof. 

Het is vaak verstandig om van het begin af aan al een scheidingsspecialist in te schakelen. Ik  vertel je precies wat er allemaal geregeld moet worden en hoe je dit het beste kunt aanpakken. Mijn advies is natuurlijk afgestemd op jouw situatie, het is maatwerk. Ik neem je bij wijze van spreken bij de hand om de verschillende stappen te doorlopen.

 Om jou direct te helpen heb ik al een stappenplan voor je klaar:

*hoe moet ik mij voorbereiden op een scheiding?

 

Onderaan deze pagina staan een aantal veel gestelde vragen met (in de doorklik) antwoord. Ik geef daar ook informatie over geregistreerd partnerschap en de ontbinding ervan.

 

hierna informeer ik je over de ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE en de PROCEDURE TOT SCHEIDING VAN TAFEL EN BED 

 

SCHEIDEN: GEZAMENLIJK OF ALLEEN    

 

Echtscheiding: welke procedure?

*-eenzijdige echtscheidingsprocedure

*-gezamenlijk verzoek tot echtscheiding

 

*Echtscheidingsprocedure: - éénzijdig verzoek:

De echtscheidingsprocedure wordt door één van de partners gestart. In de echtscheidingsprocedure voor de rechtbank moet je een advocaat inschakelen en als jouw partner zich gaat verweren, kan dit alleen als hij/zij ook een advocaat in de arm neemt.

 

SCHEIDING EN KINDEREN:

Als jullie beiden minderjarige kinderen hebt, zal voorafgaand aan de procedure geprobeerd moeten worden afspraken over de kinderen te maken. Deze moeten vermeld worden in het OUDERSCHAPSPLAN. 

De zorg- en contactregeling en de kinderbijdrage moeten dus in het ouderschapsplan worden vermeld. Tevens wordt in het ouderschapsplan vermeld op welke wijze jullie beiden de kinderen bij de te maken afspraken hebt betrokken. De wijze waarop dit is gebeurd hangt vanzelfsprekend samen met de leeftijd van de kinderen.

Lukt het niet om samen te overleggen en tot afspraken te komen, dan kan de scheidingsspecialist/advocaat schriftelijk aan de ander, een door jou opgemaakt voorstel tot een ouderschapsplan toezenden.

Reageert de andere ouder dan nog niet of negatief, dan moet de advocaat dit in het echtscheidingsverzoek vermelden.

De reden waarom er geen, door beiden getekend, ouderschapsplan is, moet duidelijk, met bewijs, aan de rechter getoond worden. Dit is een ontvankelijkheidsvereiste. Als hieraan niet wordt voldaan zal de rechter geen beslissing nemen op het verzoek tot scheiding.

 

 

verzoekschrift echtscheiding:

In het echtscheidingsverzoek wordt, namens jou,  de rechter verzocht de echtscheiding uit te spreken en daarnaast een aantal nevenverzoeken.

Deze nevenverzoeken kunnen zijn: het vastleggen van een zorg- contactregeling betreffende de kinderen kinderalimentatie partneralimentatie toewijzing van de voormalige echtelijke woning ✓toewijzing van het huurrecht van de woning verdeling van de boedel ✓ afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden enz.

Dit verzoekschrift wordt aan de ander betekend/uitgebracht door de deurwaarder op zijn/haar adres. Voor het geval jullie beiden nog op hetzelfde adres woont, of voor het geval het onbekend is waar de ander verblijft zijn er regels in het wetboek over de wijze hoe de deurwaarder het verzoekschrift aan de ander moet uitbrengen.

 

verweerschrift echtscheiding

Als de ander een verweerschrift indient (dit moet via een advocaat) kan hij/zij zelf ook verzoeken doen aan de rechtbank. De verzoeken die gedaan kunnen worden staan opgesomd in de wet.

Als in het verweerschrift een zelfstandig verzoek staat, wordt je door de rechter weer in de gelegenheid gesteld hier schriftelijk op te reageren (via de advocaat)

 

zitting  rechtbank

Daarna wordt een zitting bepaald. En komt er vervolgens een uitspraak/beschikking van de rechter waarin wordt aangegeven hoe de procedure verder verloopt (dit is afhankelijk van wat er allemaal gevraagd is aan de rechter om uit te spreken). Het kan zijn dat in de beschikking de echtscheiding wordt uitgesproken en dat er voor de diverse nevenverzoeken nog een zitting wordt bepaald.

 

Er gaat dus veel tijd voorbij voordat er een definitieve uitspraak is.

 

scheiding voorlopige voorziening

Soms moet er al eerder iets geregeld worden zoals waar verblijven de kinderen tijdens de echtscheidingsprocedure of alimentatie of wie kan voorlopig in de woning blijven. Hiervoor kan via een voorlopige voorzieningenprocedure de rechter verzocht worden een voorlopige uitspraak te doen die geldt tot deze door een definitieve uitspraak wordt overgenomen. De verzoeken die bij voorlopige voorzieningenprocedure kunnen worden verzocht staan in de wet vermeld (limitatief). 

 

scheiding hoger beroep

Als in de echtscheidingsprocedure een uitspraak wordt gedaan is er een periode van 3 maanden om in hoger beroep te gaan. De termijn van 3 maanden begint te lopen op het moment dat de uitspraak jou (of jouw advocaat) bereikt en voor jouw ex-partner zodra de uitspraak hem/haar bereikt.

Als er geen bekende woon- of  verblijfplaats van de ander bekend is, zal de deurwaarder de uitspraak van de echtscheiding openbaar betekenen en zal vervolgens het betekeningsexploit en de echtscheidingsbeschikking in de Staatscourant moeten worden vermeld (volgens de regels in de wet). 

 

Inschrijving echtscheiding gemeente

Nadat de hoger beroepstermijn is verlopen moet het echtscheidingsverzoek ingeschreven worden in de registers van de burgerlijke stand(huwelijksregister) van de gemeente waar je bent gehuwd.

Als je in het buitenland bent getrouwd wordt de echtscheiding ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag.

De inschrijving in de registers van de burgerlijke stand moet gebeuren binnen uiterlijk 6 maanden nadat de rechtbank de echtscheidingsuitspraak heeft gedaan. De echtscheiding is een feit op het moment dat deze wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

 

*Echtscheidingsprocedure: -GEZAMENLIJK VERZOEK TOT ECHTSCHEIDING

Voorafgaand aan het indienen van het gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank dient er van alles geregeld te worden.

Jullie moeten voordien al een ouderschapsplan hebben opgesteld en ondertekend. De afspraken over de verdeling, alimentatie, pensioenrechten enz. moeten al in het echtscheidingsconvenant staan en ondertekend. Pas daarna kan het gezamenlijk verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank worden ingediend.

Jullie moeten dus samen de gedachte hebben dat je er onderling wilt uitkomen/tot afspraken wilt komen. Je kunt hierbij de hulp hebben van een advocaat. Ik kan je ook helpen; ik kan je voorlichten en helpen/bemiddelen om vervolgens tot afspraken komen. Of je kunt ieder een eigen adviseur/advocaat nemen en dan samen eruit komen (vier-gesprekken)

Als het gezamenlijk verzoek tot echtscheiding te samen met het ouderschapsplan en het convenant bij de rechtbank wordt ingediend komt er tussen de 4 weken en 8 weken een uitspraak (afhankelijk van de drukte bij de rechtbank)

echtscheiding hoger beroep en inschrijving

Van deze uitspraak is een termijn van 3 maanden om in hoger beroep te gaan. Deze termijn kan worden bekort als jullie beiden een akte van berusting(dat je niet in hoger beroep wilt gaan en berust in de uitspraak) ondertekend. Ik kan deze akte opstellen. Na ondertekening van de aktes van berusting, door ieder van jullie, kan de echtscheiding worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Na inschrijving is de echtscheiding een feit.

     

SCHEIDING VAN TAFEL EN BED

Verschil echtscheiding en scheiding van tafel en bed:

*

-de echtscheiding wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar je bent getrouwd.

-de scheiding van tafel en bed wordt ingeschreven in het huwelijksgoederenregister bij de rechtbank

 

*

-Na de echtscheiding kan je weer trouwen.

-Na de uitspraak van de scheiding van tafel en bed ben je nog getrouwd. Als je later besluit toch te willen scheiden moet je dezelfde procedure weer doorlopen. Als jij of jouw ex-partner besluit toch de echtscheiding te willen aanvragen en dit bij eenzijdig verzoek doet, kan dit niet eerder dan na 3 jaar na de uitspraak tot scheiding van tafel en bed. Mochten jullie gezamenlijk een verzoek tot echtscheiding willen indienen dan kan dit al na 1 jaar na de uitspraak van scheiding van tafel en bed.

 

hierna geef ik  informatie over Scheiding van Tafel en Bed:

 

Scheiding van tafel en bed 

Hiervoor wordt wel gekozen door degenen die wegens hun geloof niet mogen scheiden.

 

Procedure tot scheiding van tafel en bed

De procedure verloopt hetzelfde als ik heb vermeld over de echtscheidingsprocedure. Het verschil is dat in het verzoekschrift de rechter wordt verzocht de scheiding van tafel en bed uit te spreken, in plaats van de echtscheiding uit te spreken.

Het komt ook wel voor dat de ene partner aan de rechtbank verzoekt om de scheiding van tafel en bed uit te spreken en dat de ander in dezelfde procedure de rechter als tegenverzoek vraagt om de echtscheiding uit te spreken. Er wordt dan een zitting bepaald zodat de rechter inlichtingen kan vragen,

Meer informatie vind je op de volgende pagina's:

 

*ECHTSCHEIDING STAPPENPLAN: hier doorklikken om te lezen

 

*ALIMENTATIE,als je hier doorklikt vind je informatie over kinder- en partneralimentatie

 

*OUDERLIJK GEZAG, voor informatie hier doorklikken

 

*PENSIOEN NA SCHEIDING, als je hier doorklikt vind je informatie over jouw rechten op pensioen

 

 

Scheidingsspecialist (voormalig) advocaat Groningen:

Wilt je dat ik je informeer over alle zaken betrekking hebbende op jouw/jullie echtscheiding en je help/bemiddel om tot afspraken te komen en deze op de juiste wijze vast te leggen?

contact

 

De rechter spreekt de echtscheiding uit in de beschikking. Nadat de termijn van hoger beroep voorbij is, moet de echtscheiding ingeschreven worden in de registers van de burgerlijke stand (in het huwelijksregister van de gemeente waar u bent gehuwd) Op de datum van inschrijving bent u definitief gescheiden.

Ja, in Nederland is er, om tot een echtscheiding te komen, een advocaat nodig. De advocaat is degene die het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank indient. Alleen een advocaat is bevoegd het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank in te dienen.

Ja.

Enkel bij  een geregistreerd partnerschap, zonder dat er kinderen zijn, is het mogelijk zonder rechter te scheiden. Voor de ontbinding van het geregistreerd partnerschap moeten een aantal afspraken gemaakt worden welke door een advocaat of notaris worden vastgelegd. Deze overeenkomst wordt door de advocaat of notaris  samen met het ontbindingsverzoek naar de ambtenaar van de burgerlijke stand gezonden.

Het is mogelijk om alléén een echtscheiding aan te vragen, dus ook als uw partner niet wil scheiden. In het echtscheidingsverzoek wordt de rechter verzocht de echtscheiding uit te spreken wegens "duurzame ontwrichting". Dit is de grond voor de rechter om de echtscheiding toe te wijzen, ook al wil de ander niet scheiden. De rechter gaat ervan uit dat als één van de partners de echtscheiding aanvraagt; er sprake is van duurzame ontwrichting.

De echtscheiding kan niet door uw partner worden tegengehouden. Uw partner kan er wel voor zorgen dat de procedure vertraagd wordt; dus langer duurt.

Uw partner kan als verweer tegen het echtscheidingsverzoek aanvoeren, dat het huwelijk niet duurzaam is ontwricht.

 

De rechtbank gaat dan meteen een zitting plannen om van u beiden te horen of de echtscheiding nu wel of niet duurzaam is ontwricht. Als u dan op de zitting volhoudt dat het huwelijk duurzaam is ontwricht, zal de rechter dit aannemen.

Pas daarna zal de rechter ingaan op de nevenverzoeken zoals: betreffende de kinderen, alimentatie, verdeling enz. 

Een minder vaak voorkomend verweer is het pensioenverweer (dat men wordt benadeeld door het nu uitspreken van de echtscheiding met betrekking tot het pensioen; komt zelden voor dat het gehonoreerd wordt)

Wanneer het niet lukt samen afspraken te maken is soms een procedure niet te voorkomen. In scheidingszaken wordt de procedure dikwijls ingezet met zogenaamde "voorlopige voorzieningen"

Tijdens deze spoedprocedure kan vooruitlopend op de bodemprocedure, de rechter verzocht worden beslissingen te nemen t.a.v. de echtelijke woning, de kinderen en de bijdrage in de kosten van het levensonderhoud.

Daarna volgt de bodemprocedure waarin definitieve beslissingen worden genomen over voornoemde onderwerpen en ook over de verdeling van de huwelijksgemeenschap. 

GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

Bij geregistreerd partnerschap zijn dezelfde wettelijke regels van toepassing als bij het huwelijk. Net als bij het huwelijk kunnen geregistreerde partners ook huwelijkse voorwaarden aangaan.

Daarnaast geldt met betrekking tot het krijgen van kinderen tijdens het geregistreerd partnerschap:

- wordt tijdens het geregistreerd partnerschap dat is aangegaan tussen twee vrouwen een kind geboren, dan zijn zowel de vrouw uit wie het kind is geboren als de andere vrouw moeder van het kind.

- wordt tijdens het geregistreerd partnerschap tussen een man en een vrouw aangegaan een kind geboren, dan is de vrouw moeder en de man vader van het kind

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

* Bij het huwelijk ligt het jawoord wettelijk vast. Bij geregistreerd partnerschap is de vorm van de verklaring die de partners afleggen vrij.

*Bij het huwelijk gaat het burgerlijk huwelijk vooraf aan het kerkelijk huwelijk. Bij geregistreerd partnerschap mag het kerkelijk huwelijk al voor de ceremonie bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

*Bij echtscheiding is tussenkomst van de rechter vereist. Beëindiging van het geregistreerd partnerschap kan in onderling overleg buiten de rechter om plaatsvinden(in sommige gevallen niet)

*Bij het huwelijk is een scheiding van tafel en bed mogelijk dit is niet het geval bij geregistreerd partnerschap

 

Beëindiging geregistreerd partnerschap: omzetting

Een geregistreerd partnerschap kan in een huwelijk worden omgezet. De partners moeten hiervoor aan de ambtenaar van de burgerlijke stand laten weten dat ze hun geregistreerd partnerschap willen omzetten naar een huwelijk (BW 1:80g). De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt hiervan een akte omzetting. Een omzetting laat het geregistreerd partnerschap beëindigen en het huwelijk beginnen op het tijdstip dat de akte van omzetting in het register van de burgerlijke stand is ingeschreven.

Deze omzetting brengt geen wijziging in de al dan niet bestaande familierechtelijke betrekkingen met kinderen die voor de omzetting zijn geboren

 

ONTBINDING GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

 

  1. BEËINDIGEN ZONDER TUSSENKOMST VAN DE RECHTER

Anders dan bij het huwelijk kunt u in goede harmonie het partnerschap beëindigen zonder tussenkomst van een rechter. Dit kan alleen als u geen minderjarige kinderen heeft en u het eens bent over de beëindiging. Je spreekt dan over een beëindiging met wederzijds goedvinden.

 

Een advocaat kan de registratie ongedaan maken door het opstellen van een overeenkomst. Hierin verklaart u beiden dat u het partnerschap wil beëindigen en dat uw relatie duurzaam ontwricht is. Verder worden in deze overeenkomst, net als bij echtscheiding, rechten en plichten geregeld zoals alimentatie en verdeling van de bezittingen.

De overeenkomst wordt vervolgens naar de gemeente verzonden waar het geregistreerd partnerschap is aangegaan, voor de inschrijving in de registers van de burgerlijke stand. Daardoor komt een einde aan het geregistreerd partnerschap.

 

  1. BEËINDIGING MET TUSSENKOMST VAN DE RECHTER

De beëindiging van het geregistreerd partnerschap via de rechter is gelijk aan een echtscheidingsprocedure; U heeft hier dan ook een advocaat voor nodig. De scheiding van het partnerschap loopt via de rechter als u het niet eens kunt worden over de beëindiging van uw partnerschap.

 

BEËINDIGING GEREGISTREERD PARTNERSCHAP ALS ER MINDERJARIGE KINDEREN ZIJN:

Ook als u minderjarige kinderen heeft, zult u via de rechter het geregistreerd partnerschap moeten beëindigen. Hierbij is ook een ouderschapsplan nodig. Uw advocaat verzoekt de rechter vervolgens om het geregistreerd partnerschap te ontbinden. Zodra de beschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, is het geregistreerd partnerschap beëindigd.