• darkblurbg

 

 

Bij een echtscheiding zijn er veel zaken die geregeld moeten worden.

Hierbij kunt u de hulp gebruiken van een ervaren advocaat echtscheiding

 

Er zullen veel vragen op u afkomen:

 

*is er sprake van gemeenschap van goederen of bent u gehuwd op huwelijkse voorwaarden? Het huwelijksvermogen zal ook afgewikkeld moeten worden?

 

*Wat gebeurd er met de echtelijke woning of met een eventuele onderneming?

 

*Moet er kinderalimentatie dan wel partneralimentatie worden vastgesteld?

 

*Hoe moet het pensioen worden verdeeld?

 

*hoe moet ik mij voorbereiden op een scheiding? Hiervoor heb ik een stappenplan gemaakt deze kunt u lezen als u hier doorklikt

 

In het geval van minderjarige kinderen dient een ouderschapsplan te worden opgesteld met daarin afspraken over zaken als de zorg over en de kosten van de kinderen.

 

Wanneer het niet lukt samen afspraken te maken is soms een procedure niet te voorkomen. In scheidingszaken wordt de procedure dikwijls ingezet met zogenaamde "voorlopige voorzieningen". 

Tijdens deze spoedprocedure kan vooruitlopend op de bodemprocedure, de rechter verzocht worden beslissingen te nemen t.a.v. de echtelijke woning, de kinderen en de bijdrage in de kosten van het levensonderhoud. Daarna volgt de bodemprocedure waarin definitieve beslissingen worden genomen over voornoemde onderwerpen en ook over de verdeling van de huwelijksgemeenschap.

 

 

HIERNA GEEF IK INFORMATIE OVER DE ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE EN DE PROCEDURE TOT SCHEIDING VAN TAFEL EN BED 

 

Echtscheiding: welke procedure?

Een vraag die ik geregeld hoor is: "kan ik scheiden als mijn partner dat niet wil?" Kan mijn partner de echtscheiding tegenhouden?"

Scheiden als mijn partner dat niet wil?

Het is mogelijk om alléén een echtscheiding aan te vragen, dus ook als uw partner niet wil scheiden. In het echtscheidingsverzoek wordt de rechter verzocht de echtscheiding uit te spreken wegens "duurzame ontwrichting". Dit is de grond voor de rechter om de echtscheiding toe te wijzen, ook al wil de ander niet scheiden. De rechter gaat ervan uit dat als één van de partners de echtscheiding aanvraagt; er sprake is van duurzame ontwrichting.

Kan mijn partner de echtscheiding tegenhouden?

de echtscheiding kan niet door uw partner worden tegengehouden. Uw partner kan er wel voor zorgen dat de procedure vertraagd wordt; dus langer duurt. Uw partner kan als verweer tegen het echtscheidingsverzoek aanvoeren dat het huwelijk niet duurzaam is ontwricht. De rechtbank gaat dan meteen een zitting plannen om van u beiden te horen of de echtscheiding nu wel of niet duurzaam is ontwricht. Als u dan op de zitting volhoudt dat het huwelijk duurzaam is ontwricht, zal de rechter dit aannemen. Pas daarna zal de rechter ingaan op de nevenverzoeken zoals: betreffende de kinderen, alimentatie, verdeling enz.  Een minder vaak voorkomend verweer is het pensioenverweer (dat men wordt benadeeld door het nu uitspreken van de echtscheiding met betrekking tot het pensioen; komt zelden voor dat het gehonoreerd wordt)

Echtscheiding: welke procedure?

-eenzijdige echtscheidingsprocedure

-gezamenlijk verzoek tot echtscheiding

 

*Echtscheidingsprocedure op éénzijdig verzoek:

De echtscheidingsprocedure wordt door één van de partners gestart. In de echtscheidingsprocedure voor de rechtbank moet u een advocaat inschakelen en als uw partner zich gaat verweren, kan dit alleen als hij/zij ook een advocaat in de arm neemt.

 

Minderjarige kinderen:

Als u beiden minderjarige kinderen hebt, zal voorafgaand aan de procedure geprobeerd moeten worden afspraken over de kinderen te maken. Deze moeten vermeld worden in het OUDERSCHAPSPLAN. 

De zorg- en contactregeling en de kinderbijdrage moeten dus in het ouderschapsplan worden vermeld. Tevens wordt in het ouderschapsplan vermeld op welke wijze u beiden de kinderen bij de te maken afspraken hebt betrokken. De wijze waarop dit is gebeurd hangt vanzelfsprekend samen met de leeftijd van de kinderen.

Lukt het niet om samen te overleggen en tot afspraken te komen, dan kan de advocaat schriftelijk aan de ander een door u opgemaakt voorstel tot een ouderschapsplan toezenden. Reageert de andere ouder dan nog niet of negatief dan kan de advocaat dit in het echtscheidingsverzoek vermelden. De reden waarom er geen, door beiden getekend, ouderschapsplan is moet duidelijk, met bewijs, aan de rechter getoond worden. Dit is een ontvankelijkheidsvereiste. Als hieraan niet wordt voldaan zal de rechter geen beslissing nemen op het verzoek

 

Echtscheidingsverzoek:

In het echtscheidingsverzoek wordt namens u verzocht de echtscheiding uit te spreken en daarnaast een aantal nevenverzoeken. Deze nevenverzoeken kunnen zijn: het vastleggen van een zorg- contactregeling betreffende de kinderen; kinderalimentatie, partneralimentatie, toewijzing van de voormalige echtelijke woning, toewijzing van het huurrecht van de woning, verdeling van de boedel enz

Dit verzoekschrift wordt aan de ander betekend/uitgebracht door de deurwaarder op zijn/haar adres. Voor het geval u beiden nog op hetzelfde adres woont of voor het geval het onbekend is waar de ander verblijft zijn er regels in het wetboek over de wijze hoe de deurwaarder het verzoekschrift aan de ander moet uitbrengen.

verweerschrift

Als de ander een verweerschrift indient, dit moet via een advocaat, kan hij/zij zelf ook verzoeken doen aan de rechtbank. De verzoeken die gedaan kunnen worden staan opgesomd in de wet.

Als in het verweerschrift een zelfstandig verzoek staat wordt u weer in de gelegenheid gesteld hier schriftelijk op te reageren (via de advocaat)

scheiding zitting bij de rechtbank

Daarna wordt een zitting bepaald. Daarna komt er een uitspraak/beschikking van de rechter waarin wordt aangegeven hoe de procedure verder verloopt (dit is afhankelijk van wat er allemaal gevraagd is aan de rechter om uit te spreken.

 

Er gaat dus veel tijd voorbij voordat er een definitieve uitspraak is.

echtscheiding voorlopige voorziening

Soms moet er al eerder iets geregeld worden zoals waar verblijven de kinderen tijdens de echtscheidingsprocedure of alimentatie. Hiervoor kan via een voorlopige voorzieningenprocedure de rechter verzocht worden een voorlopige uitspraak te doen die geldt tot deze door een definitieve uitspraak wordt overgenomen. De verzoeken die bij voorlopige voorzieningenprocedure kunnen worden verzocht staan in de wet vermeld (limitatief). 

 

scheiding hoger beroep

Als in de echtscheidingsprocedure een uitspraak wordt gedaan is er een periode van 3 maanden om in hoger beroep te gaan. Deze termijn van 3 maanden begint te lopen op het moment dat de uitspraak u of bereikt en voor uw ex-partner zodra de uitspraak hem/haar bereikt. Als er geen bekende woon- verblijfplaats van de ander bekend is, zal de deurwaarder de uitspraak van de echtscheiding openbaar betekenen en zal vervolgens de betekeningsexploit en de echtscheidingsbeschikking in de Staatscourant moeten worden vermeld (volgens de regels in de wet). 

 

echtscheiding de inschrijving

Nadat de hoger beroepstermijn is verlopen moet het echtscheidingsverzoek ingeschreven worden in de registers van de burgerlijke stand(huwelijksregister) Dit moet gebeuren binnen uiterlijk 6 maanden nadat de rechtbank de uitspraak heeft gedaan. Dan is de echtscheiding een feit op het moment dat deze wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

 

*GEZAMENLIJK VERZOEK TOT ECHTSCHEIDING

Voorafgaand aan het indienen van het gemeenschappelijk verzoek bij de rechtbank dient er van alles geregeld te worden.

U en uw partner moeten al een ouderschapsplan hebben opgesteld en ondertekend. De afspraken over de verdeling, alimentatie, pensioenrechten enz. moeten al in het echtscheidingsconvenant staan en ondertekend. Pas daarna kan het verzoek worden ingediend.

U moet dus samen de gedachte hebben dat u er onderling wilt uitkomen/tot afspraken wilt kommen. U kunt hierbij de hulp hebben van een advocaat. U kunt bijvoorbeeld samen naar een advocaat gaan en u laten voorlichten en vervolgens tot afspraken komen. Of u kunt ieder een eigen advocaat nemen en dan samen eruit komen (vier-gesprekken)

Als het gezamenlijk verzoek tesamen met het ouderschapsplan en het convenant bij de rechtbank wordt ingediend is er tussen de 4 weken en 8 weken een uitspraak (afhankelijk van de drukte bij de rechtbank)

echtscheiding hoger beroep en inschrijving

Van deze uitspraak is een termijn van 3 maanden om in hoger beroep te gaan. Deze termijn kan worden bekort als u beiden een akte van berusting(dat u niet in hoger beroep wilt gaan en berust in de uitspraak) ondertekend.

 

SCHEIDING VAN TAFEL EN BED

Verschil echtscheiding en scheiding van tafel en bed:

*de echtscheiding wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u bent gehuwd.

de scheiding van tafel en bed wordt ingeschreven in het huwelijksgoederenregister bij de rechtbank

 

*Na de echtscheiding kunt u weer trouwen.

Na de uitspraak van de scheiding van tafel en bed bent u nog gehuwd. Als u later besluit toch te willen scheiden moet u dezelfde procedure weer doorlopen. Als u of uw ex-partner besluit toch de echtscheiding te willen aanvragen en dit bij eenzijdig verzoek doet, kan dit niet eerder dan na 3 jaar na de uitspraak tot scheiding van tafel en bed. Mocht u gezamenlijk een verzoek tot echtscheiding willen indienen dan kan dit al na 1 jaar na de uitspraak van scheiding van tafel en bed.

 

Scheiding van tafel en bed 

Hiervoor wordt wel gekozen door degenen die wegens hun geloof niet mogen scheiden.

 

Procedure tot scheiding van tafel en bed

De procedure verloopt hetzelfde als ik vermeld heb over de echtscheidingprocedure. Het verschil is dat de rechter wordt verzocht de scheiding van tafel en bed uit te spreken in plaats van de echtscheiding uit te spreken.

 

Het komt ook wel voor dat de ene partner aan de rechtbank verzoekt om de scheiding van tafel en bed uit te spreken en dat de ander in dezelfde procedure de rechter als tegenverzoek vraagt om de echtscheiding uit te spreken. Er wordt dan een zitting bepaald zodat de rechter inlichtingen kan vragen,

echtscheiding stappenplan: Blog hier doorklikken

alimentatie,als u hier doorklikt vind u informatie over kinder- en partneralimentatie

ouderlijk gezag, voor informatie hier doorklikken

 

 

advocaat echtscheiding Groningen:

Wilt u dat ik u informeer over alle zaken betrekking hebbende op uw echtscheiding? Klikt u door naar mijn contactpagina

NEEM CONTACT OP!

Wilt u meer informatie over mijn kantoor? klikt u hier

Wilt u meer informatie over mijn werkwijze? klikt u hier