• darkblurbg

Pensioen na scheiding

pensioen na scheiding, mediator Groningen
Gepubliceerd op: 27-11-2019

Pensioen na scheiding is natuurlijk een belangrijk onderwerp om goed over na te denken. Hoewel sommigen het pensioen ver voor zich uitschuiven, is de ander bezig te zorgen voor een goede oude dag. Ik zal in dit artikel achtereenvolgend kort laten zien hoe de regeling vroeger was; zoals de regeling nu is en hoe het toekomstige recht > (Wps 2022) Laatste bericht: mei 2022 minister heeft inwerkingtreding vooruitgeschoven naar januari 2027

Pensioen delen na scheiding

Scheiden en pensioen een belangrijk punt. Het komt voor dat men na dit scheiding dit niet goed of niet op tijd regelen. Dat is zuur.  Dan heb ik het over ouderdomspensioen. Maar het nabestaandenpensioen is er gelukkig ook. Ik zal hierna kort ingaan op :

-Pensioen na scheiding voor 1995

-Wet verevening pensioenrechten WvP sedert 1 mei 1995 – heden

-Nieuwe wet pensioenverdeling bij scheiding (Wps 2022) inwerkingtreding verschoven naar januari 2027

 

Pensioen na scheiding vóór 1995

Sedert 1959 was het pensioen een “zorgrecht”. Na scheiding werd er niets gedeeld.

*Degene die werkte, meestal de man, behield na scheiding het volledige ouderdomspensioen.

*De ander, meestal de vrouw, kreeg het volledige weduwenpensioen.

Vaak kwam het dus voor dat de man ouderdomspensioen had opgebouwd en de vrouw die hard in het gezin werkte niet. Omdat dit als onredelijk werd ervaren, is hier een verandering ingekomen door een uitspraak van de Hoge Raad. Het Boon van Loon arrest.

Boon van loon arrest

Sedert het Boon/van Loonarrest was het pensioen geen “zorgrecht”meer maar onderdeel van het relatievermogensrecht.

Sedert Boon van Loon arrest van 27 november 1981, werd het pensioen, ingaande genoemde datum, als volgt verdeeld

*het ouderdomspensioen werd gedeeld

*het weduwenpensioen werd gedeeld

Voorbeeld toepassing Boon van Loon arrest

Stel ouderdomspensioen is 100  en weduwenpensioen is 80, dan is het totaal 180 dit gedeeld door 2 is 90.  (in feite krijgt de vrouw hier het volledige weduwenpensioen en nog 10 van het ouderdomspensioen van meneer)

 

Scheiden en pensioen

De huidige verdeling van pensioen bij scheiding heeft een wettelijke basis: de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps). Dit betekent dat een scheiding na 30 april 1995 volgens deze wet wordt geregeld.

Verevening pensioen

*Het uitgangspunt van deze wet is het verevenen van pensioenrechten.

*nabestaandenpensioen voor de nabestaande (niet gedeeld)

Wat eerst weduwenpensioen heette, wordt nu nabestaandenpensioen genoemd.

Stel ouderdomspensioen is 100  en nabestaandenpensioen is 80. Het ouderdomspensioen wordt verdeeld. Het nabestaandenpensioen is voor de andere partner.

Vrouw krijgt 80 + 50 = 130

Om een eigen recht op uitbetaling te krijgen zodra de man van het pensioen ging genieten, moet er binnen 2 jaar het pensioenvereveningsformulier naar de pensioenverzekeraar gezonden worden. Als je dit niet doet moet je te zijner tijd zelf de uitbetaling regelen.

Pensioenformulier

Met het pensioenformulier kan men ook andere afspraken dan de reguliere afspraak (pensioen verevenen) aan de pensioenverzekeraar laten weten.

* o.a. het standaard is de verevening van de pensioenrechten opgebouwd tijdens huwelijk. Je kan een andere periode afspreken of een ander percentage dan 50/50.

* o.a. kan conversie pensioen afgesproken worden. Het deel ouderdomspensioen waar men recht op heeft wordt geconverteerd in een eigen ouderdomspensioen tezamen met het nabestaandenpensioen (wordt vaak dan wel iets lager).

Op het pensioenformulier staan de mogelijkheden aangegeven en of de pensioenverzekeraar er wel/niet eerst mee moet instemmen.

 

Is het verstandig om conversie pensioen af te spreken?

Dit hangt van de situatie af.

* -Geen conversie: Als de vrouw na scheiding van de man kinderalimentatie en partneralimentatie ontvangt, en de man komt te overlijden dan ontvangt zij de kinder en partneralimentatie niet meer maar wel nabestaandenpensioen.

  -Wel conversie: Als de vrouw na scheiding van de man kinderalimentatie en partneralimentatie ontvangt, en de man komt te overlijden dan ontvangt zij de kinder en partneralimentatie niet meer.

Het nabestaandenpensioen had zij geconverteerd in een eigen recht op ouderdomspensioen. Dus het nabestaandenpensioen heeft zij niet meer. Zij ontvangt dus niets en moet wellicht naar de bijstand.

Dit nadeel zou opgelost kunnen worden door een overlijdensrisicoverzekering, maar is kostbaar.

 

*Een voordeel van conversie is dat je zelf kan bepalen wanneer het ouderdomspensioen ingaat. Als er geen conversie heeft plaatsgevonden ben je afhankelijk van de ex-partner, wanneer hij zijn pensioen laat ingaan.

 

Pensioen na scheiding en hertrouwen

Degene die ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen opbouwt en gaat scheiden moet na scheiding verevenen. Als hij daarna opnieuw gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, moet hij opnieuw rechten opbouwen.

Pensioen na scheiding en hertrouwen , waar recht op?

Ik bedoel daarmee dat de nieuwe partner recht heeft op partnerpensioen minus het partnerpensioen waar de eerdere echtgenoot recht heeft. De ouderdomspensioenverevening vindt plaats over de periode huwelijk (als gedurende die periode pensioenrechten worden opgebouwd).

 

 

Nieuwe wet pensioenverdeling bij scheiding (Wps 2022)

Op 16 september 2019 is het wetsvoorstel Wps 2022 bij de Tweede Kamer ingediend waarvan 1 juli  2022  de beoogde datum van inwerkingtreding is.  De wet is onderwijl aangenomen in beide kamers: de minister heeft de inwerkingtreding vooruitgeschoven naar januari 2027.

 

De nieuwe regels van de Wps 2022 zijn van toepassing op scheidingen vanaf de inwerkingtreding van het wetsvoorstel. De Wps 2022 gaat in eerste instantie uit van conversie.

In de huidige Wvps heeft de ex-partner recht op uitbetaling van een deel van het ouderdomspensioen van de partner.

Volgens het wetsvoorstel Wps 2022 krijgt de ex-partner nu een eigen recht op ouderdomspensioen. De helft van de waarde van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen én de helft van de waarde van het partnerpensioen wordt omgezet (geconverteerd) in een eigen aanspraak op ouderdomspensioen.

Voorbeeld conversie

Stel de man bouwt 100 aan ouderdomspensioen op en 80 aan nabestaandenpensioen.

Conversie=helft ouderdomspensioen (50) + helft nabestaandenpensioen (40) De vrouw zet dit om in een recht voor zichzelf.

De man heeft dan 50 ouderdomspensioen en 40 nabestaandenpensioen. Als hij daarna weer een partner krijgt kan het overgeheveld worden naar die partner. Er is voor die partner reeds 40 aan nabestaandenpensioen opgebouwd + wat hij daarna opbouwt.

 

Het zal mogelijk worden om van conversie af te zien; dit moet dan binnen 6 maand aan de pensioenverzekeraar bekend gemaakt worden.

In de nieuwe wet/wetsvoorstel is het zo dat de pensioenverzekeraar moet laten weten dat binnen 6 maanden na inschrijving van de echtscheiding een keuze gemaakt moet worden, zo niet dan geldt conversie.

 

Zoals het nu lijkt komt er een verschil tussen pensioenverdeling na echtscheiding tussen nu en 1 juli 2022. De datum juli 2022 is uitgesteld (duurt nog wel een paar jaar)

   (Bij het overwegen van een echtscheiding is het van belang hier rekening mee te houden. In de huidige wet ontvangt de vrouw meer dan in de toekomstige wet. Ik verwijs naar de rekenvoorbeelden hierboven.)

Mediator Groningen 

reeds 20 jaar gespecialiseerd in scheidingen. 

contactformulier

 

Geregeld plaats ik nieuwe blogs, tips en nieuwtjes. Wil je deze gebundeld eens per maand ontvangen? Meld je aan. Uiteraard kan je je altijd weer afmelden