• darkblurbg

ECHTSCHEIDING boedelscheiding

Echtscheidingsmediator Groningen, echtscheidingsmediator Zuidlaren
Gepubliceerd op: 05-08-2019

Echtscheiding. Welke procedure moet gevolgd worden om tot boedelscheiding te komen? verzoekschriftprocedure of dagvaardingsprocedure? Wat zijn de verschillen? Dit leg ik in dit artikel uit. En geef een voorbeeld waarbij de ontbinding van de VOF wordt gevorderd.

Echtscheiding Groningen:

ik kreeg dikwijls de vraag hoe zit het met de verdeling van de gezamenlijke boedel? welke procedure moet er gevolgd worden? en hoe zit het als in de verdeling een VOF zit?

 

De verdeling van de gezamenlijke boedel volgt soms na een verzoekschriftprocedure, soms na een dagvaardingsprocedure. Ik leg het uit:

 

Verzoekschriftprocedure

De echtscheidingsprocedure is een verzoekschriftprocedure. De schriftelijke stukken moeten door een advocaat aan de rechtbank worden gezonden.

Deze procedure start met een verzoekschrift

Hierop wordt gereageerd met een verweerschrift. Als je zelf de rechter wil verzoeken iets uit te spreken dan heet het stuk: een verweerschrift, tevens zelfstandig verzoek

De ander kan op dit zelfstandig verzoek een: verweerschrift op het zelfstandig verzoek,  bij de rechtbank indienen.

Hierna komt een zitting.

 

Hoofdverzoek en nevenverzoek(en)

In de echtscheidingsprocedure is het hoofdverzoek aan de rechter om de echtscheiding uit te spreken.

Hiernaast kunnen nevenverzoeken gedaan worden. In de wet staan deze opgesomd.

Als nevenverzoek kan o.a. de boedelverdeling worden verzocht.

 

Dit alles vindt dus plaats in een verzoekschriftprocedure. Het griffierecht dat aan de rechtbank moet worden voldaan is een vast bedrag. In 2019 is het € 297,--. In 2022 is dat € 314,--.

(wil je meer lezen over echtscheiding ?)

Dagvaardingsprocedure:

Is het niet gelukt om tot een verdeling te komen of als dit niet in de echtscheidingsprocedure is verzocht kan dit alsnog.

In de wet staat dat niemand gedwongen kan worden in een onverdeelde boedel te blijven.

 

Een boedelscheidingsprocedure is een dagvaardingsprocedure.

Deze procedure start met een dagvaarding, waarin de eisen/vorderingen staan

De reactie heet een conclusie van antwoord. Als de gedagvaarde ook een zelfstandige eis heeft dan heet de reactie: conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie.

Hierop volgt: de conclusie van antwoord in reconventie.

Hierna wordt een comparitie van partijen gelast (een zitting)

 

Dit alles vindt dus plaats in een dagvaardingsprocedure. Het griffierecht dat aan de rechtbank moet worden voldaan is een vast bedrag als de vordering luidt: de verdeling van de huwelijksgemeenschap vast te stellen (dit is een vordering van onbepaalde waarde: griffierecht(2022)  € 314,--, Als het betreft een geldvordering tot €100.000,-- is het griffierecht  € 1301,--. Als de geldvordering hoger is dat €100.000,-- is het griffierecht € 2277,--. (voor onvermogenden, is het griffierecht in alle gevallen € 86,--. Echter wordt de toevoeging uiteindelijk ingetrokken wegens resultaat dan moet het hogere griffierecht alsnog worden voldaan/aangevuld.

griffierechten rechtbank 2022

In verband met de griffierechten is het dus van belang dat de eisen in de procedure  correct worden geformuleerd.

 

boedelverdeling

Ik geef een voorbeeld van een dagvaardingsprocedure:

Jos en Diana zijn in 1985 in gemeenschap van goederen getrouwd, zij gaan in 2014 scheiden. Zij hebben samen een vof, bedrijfspand en huizen.

In 2017 start Jos de procedure om de boedel te verdelen.

 

Omvang boedel en waardering

Als peildatum voor de bepaling van de omvang van de huwelijksgemeenschap wordt de datum van de indiening van het verzoek tot echtscheiding – 3 juni 2014 – gehanteerd.

De peildatum voor de waardering is de datum van de feitelijke verdeling, althans de datum waarop de rechtbank de verdeling vaststelt.

 

Ontbinding VOF en vereffening VOF

Het gaat om verdeling algehele gemeenschap van goederen (onroerend goed) - Ontbinding VOF wegens gewichtige redenen - Bepaling dat partijen moeten overgaan tot vereffening VOF en een slotbalans moeten laten opstellen per datum ontbinding - Bepaling dat de man de onderneming als eenmanszaak mag voortzetten onder de gehoudenheid aan de vrouw de helft van de waarde per datum ontbinding te vergoeden, welke waarde per datum ontbinding op de in het vonnis omschreven wijze moet worden bepaald.

 

in het vonnis is het als volgt geformuleerd:

“De rechtbank stelt de verdeling van de gemeenschap van goederen van partijen vast als volgt:

t.a.v. de woning

5.1.

deelt toe aan de vrouw (het aandeel van de man in) de woning aan de [adres 1] tegen een waarde van € 282.500, onder de verplichting om als eigen schuld voor haar rekening te nemen de aan de woning gekoppelde hypothecaire geldlening bij Rabobank met [nummer 1], en onder de voorwaarde dat de vrouw in staat is de benodigde financiering te verkrijgen en aan te tonen dat zij de man kan doen ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid en voorts onder de verplichting de helft van de overwaarde (zijnde  €282.500 verminderd met de alsdan openstaande hypothecaire geldlening en vermeerderd met de waarde van de levensverzekering die bij de overdracht van de woning tot uitkering zal komen) aan de man te voldoen;

5.2.

bepaalt, in het geval de vrouw niet in staat is de voor overname benodigde financiering te verkrijgen, dat de woning moet worden verkocht aan een derde, in welk geval:

[X] partijen bindend zal adviseren over de vraag- en laatprijs,

 

de hypothecaire geldlening die op de woning rust moet worden afgelost met de verkoopopbrengst van die woning, waarna de eventuele over- dan wel onderwaarde per de verkoopdatum (zijnde de verkoopopbrengst, verminderd met de alsdan openstaande hypothecaire geldlening en vermeerderd met de waarde van de levensverzekering die bij de overdracht van de woning tot uitkering zal komen) bij helfte tussen partijen moet worden verdeeld, waarbij geldt dat, indien sprake is van onderwaarde, partijen in hun onderlinge verhouding ieder de helft van de resterende schuld dienen te dragen;

5.3.

bepaalt dat aan de vrouw een termijn van 3 maanden wordt gegeven om de benodigde financiering te verkrijgen en aan te tonen dat zij de man kan doen ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid.

5.4.

bepaalt dat partijen ieder de helft van de kosten van de overdracht en/of de verkoopkosten moeten dragen, met inbegrip van de taxatiekosten, voor zover dat nog niet is gebeurd;…”

 

 

Ten aanzien van het bedrijfspand:

5.9.

deelt toe aan de man (het aandeel van de vrouw in) het bedrijfspand aan de [adres 3] tegen een waarde van € 160.000, onder de voorwaarde dat de man in staat is de benodigde financiering te verkrijgen en onder de verplichting de helft van de waarde aan de vrouw te voldoen;

5.10.

bepaalt, in het geval de man niet in staat is de voor overname benodigde financiering te verkrijgen, dat het bedrijfspand moet worden verkocht aan een derde, in welk geval [X] partijen bindend zal adviseren over de vraag- en laatprijs en de verkoopopbrengst bij helfte tussen partijen dient te worden verdeeld;

5.11.

bepaalt dat aan de man een termijn van 3 maanden wordt gegeven om de benodigde financiering te verkrijgen;

5.12.

bepaalt dat partijen ieder de helft van de kosten van de overdracht en/of de verkoopkosten moeten dragen, met inbegrip van de taxatiekosten, voor zover dat nog niet is gebeurd;

 

Ten aanzien van de V.O.F.

5.15.

ontbindt de vof [de VOF] wegens gewichtige redenen;

5.16.

bepaalt dat partijen over moeten gaan tot vereffening van de vof en een slotbalans moeten laten opstellen per datum ontbinding;

5.17.

bepaalt dat de man de onderneming als eenmanszaak mag voortzetten onder de gehoudenheid aan de vrouw de helft van de waarde per datum ontbinding te vergoeden, welke waarde per datum ontbinding op de in het vonnis omschreven wijze moet worden bepaald;

Wil je nog een blog lezen over de onverdeelde woning?

Ervaren echtscheidingsspecialist Groningen adviseert  en helpt je graag bij boedelscheidingskwesties.

 

contactformulier

 

Geregeld plaats ik nieuwe blogs, tips en nieuwtjes. Wil je deze gebundeld eens per maand ontvangen? Meld je aan. Uiteraard kan je je altijd weer afmelden