• darkblurbg

PRIVACY EN COOKIES BELEID
Bij Advieskantoor Familierecht 050 wordt de privacy van haar cliënten en bezoekers
van haar webisite (www.akfamilierecht050.nl ) gerespecteerd
Advieskantoor Familierecht 050 gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw
persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Uw persoonsgegevens
worden uitsluitend aan derden verstrekt als dat voor de dienstverlening of op grond van
een wettelijke verplichting nodig is.
In deze privacyverklaring wordt aangegeven hoe Advieskantoor Familierecht 050 uw
persoonsgegevens verwerkt en hoe uw rechten op grond van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) kunt uitoefenen. Uw persoonsgegevens worden verwerkt op
een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de AVG daaraan stelt.
Persoonsgegevens worden alleen verwerkt op de manier die is beschreven in deze
privacyverklaring.
PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens die wij verwerken
advieskantoor familierecht 050 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan
te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf
onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
advieskantoor familierecht 050 verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
van u:
- Burgerservicenummer (BSN)
DOELEINDEN
Advieskantoor Familierecht 050 verwerkt de persoonsgegevens voor de uitvoering van de
dienstverlening. Zonder uw persoonsgegevens te verwerken is het voor het kantoor niet
mogelijk juridische dienstverlening voor u uit te voeren.
Het kantoor verwerkt uw persoonsgegevens onder meer voor de volgende doeleinden:
• Juridische dienstverlening;
• Online dienstverlening;
• Marketing, waaronder het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen;
• Evaluatie van dienstverlening;
• Voldoen aan wet- en regelgeving.
• Het afhandelen van uw betaling
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
Geautomatiseerde besluitvorming
advieskantoor familierecht 050 neemt geen verantwoording op basis van geautomatiseerde
verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het
gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat
daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van advieskantoor familierecht 050) tussen zit.
TERMIJN
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
advieskantoor familierecht 050 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 7jaar
Delen van persoonsgegevens met derden
advieskantoor familierecht 050 verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van uw gegevens. advieskantoor familierecht 050 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
COOKIES
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
advieskantoor familierecht 050 gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische
cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het
eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De
cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden
voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast
kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
UW RECHTEN EN VRAGEN
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door advieskantoor familierecht
050 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een
ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar info@akfamilierecht050.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
advieskantoor familierecht 050 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht
in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
BEVEILIGING
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
advieskantoor familierecht 050 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via
info@akfamilierecht050.nl
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien
aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
GEGEVENSVERWERKER
advieskantoor familierecht 050, gevestigd aan Landsteinerlaan 94 9728KZ Groningen, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://akfamilierecht050.nl/
Landsteinerlaan 94 9728KZ Groningen
0502115140
Gea Bisschop is de Functionaris Gegevensbescherming van advieskantoor familierecht 050 zij is te
bereiken via info@akfamilierecht050.nl
WIJZIGINGEN PRIVACYBELEID
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter
altijd de meest recente versie. (mei 2022) Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze
waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.