• darkblurbg

Scheidingsadvocaat Groningen veelgestelde vragen

echtscheidingsadvocaat Groningen
Gepubliceerd op: 17-12-2019

SCHEIDINGSADVOCAAT GRONINGEN : Veelgestelde vragen. Ik krijg vaak vragen over echtscheiding en scheiding (geregistreerd partnerschap). Op de meest frequent gestelde vragen geef ik hierna antwoord. De vragen hebben betrekking op: de echtscheidingsprocedure, wat doet een echtscheidingsadvocaat, scheiden met een onwillige partner en beëindiging geregistreerd partnerschap

WANNEER IS DE ECHTSCHEIDING DEFINITIEF?

De rechter spreekt de echtscheiding uit in de beschikking. Nadat de termijn van hoger beroep voorbij is, moet de echtscheiding ingeschreven worden in de registers van de burgerlijke stand (in het huwelijksregister van de gemeente waar u bent gehuwd) Op de datum van inschrijving bent u definitief gescheiden.

 

HEB IK VOOR EEN ECHTSCHEIDING EEN ADVOCAAT NODIG?

Ja, in Nederland is er, om tot een echtscheiding te komen, een advocaat nodig. De advocaat is degene die het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank indient. Alleen een advocaat is bevoegd het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank in te dienen.

 

GAAT DE SCHEIDING ALTIJD VIA DE RECHTER?

Ja.

Enkel bij  een geregistreerd partnerschap, zonder dat er kinderen zijn, is het mogelijk zonder rechter te scheiden. Voor de ontbinding van het geregistreerd partnerschap moeten een aantal afspraken gemaakt worden welke door een advocaat of notaris worden vastgelegd. Deze overeenkomst wordt door de advocaat of notaris  samen met het ontbindingsverzoek naar de ambtenaar van de burgerlijke stand gezonden.

 

WAT DOET EEN ECHTSCHEIDINGSADVOCAAT?

Een echtscheidingsadvocaat helpt u om duidelijke afspraken te maken over o.a.  de kinderen,  de verdeling van bezittingen en schulden en de berekening van alimentatie.

Een echtscheiding is emotioneel. Het is moeilijk alles te overzien wat op u afkomt.  Een complex geheel; u vraagt zich af wat zijn de juridische consequenties ?

De echtscheidingsadvocaat kan u dan begeleiden door het juridische doolhof.  Het is vaak verstandig om van het begin af aan een echtscheidingsadvocaat in te schakelen. De advocaat vertelt u precies wat er allemaal geregeld moet worden en hoe u dit het beste kunt aanpakken. Het advies is natuurlijk afgestemd op uw situatie, het is maatwerk. De echtscheidingsadvocaat neemt u bij wijze van spreken bij de hand om de verschillende stappen te doorlopen.

Of u samen één advocaat neemt of ieder een eigen advocaat hangt samen met de mate waarin de noodzakelijke afspraken gemaakt kunnen worden.

 

Samen één echtscheidingsadvocaat

Neemt u samen één advocaat dan kan deze u adviseren en u mogelijkheden voorleggen, waar u misschien niet aan hebt gedacht.

De advocaat controleert of er niets vergeten wordt. De advocaat laat u weten welke rechten en plichten u heeft en helpt u samen te onderhandelen. De afspraken worden op juridisch correcte wijze in het echtscheidingsconvenant neergelegd. Dit convenant wordt tesamen met het ouderschapsplan en echtscheidingsverzoek naar de rechter gezonden. Als de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken zal de echtscheidingsadvocaat ervoor zorgen dat de scheiding in de registers van de burgerlijke stand wordt ingeschreven. De echtscheidingsadvocaat herinnert u eraan dan u de pensioenformulieren zo snel mogelijk moet invullen en indienen bij de diverse pensioenverzekeraars; in ieder geval binnen 2 jaar.

Het is fijn een deskundige te hebben die de juiste stappen neemt, zodat u later geen onaangename “verassingen” krijgt.

Een echtscheidingsadvocaat is exact op de hoogte van wat geregeld moet worden en op welke wijze dit bereikt kan worden. Zeker voor complexere situaties zoals een eigen bedrijf; afwikkeling huwelijkse voorwaarden; groot vermogen e.d. is het belangrijk goede begeleiding te hebben van een deskundige.

Eén eigen echtscheidingsadvocaat

Als u alléén een echtscheidingsadvocaat neemt dan wijst deze u op uw rechten en plichten en mogelijkheden. Samen met de advocaat bespreekt u of, dat wat u wilt, haalbaar is en tevens welke aanpak de beste lijkt.

De echtscheidingsadvocaat zendt het voorstel naar uw toekomstige ex-partner.  Als hij of zij het niet eens is met het voorstel of onderdelen van het voorstel kan de echtscheidingsadvocaat met hem/haar onderhandelen. Als hij/zij ondertussen ook een advocaat heeft ingeschakeld; kunnen beide advocaten met elkaar corresponderen dan wel onderhandelen. Soms wordt een 4-gesprek georganiseerd om de laatste punten uit te onderhandelen.

Is geen overleg mogelijk of is het duidelijk dat onderling geen overeenstemming zal worden bereikt dan zenden beide advocaten de standpunten van hun client naar de rechter. Op de zitting die dan volgt zal de advocaat haar uiterste best doen uw standpunt zo duidelijk en goed mogelijk over te brengen aan de rechter en adequaat  te reageren op de argumenten van de andere partij.

Verweer in de echtscheiding

Als uw echtgenoot de procedure met een eigen advocaat heeft gestart is het verstandig zelf ook een advocaat in te schakelen. Soms probeert de een om er beter uit te komen dan de ander. Het is goed om dan te weten welke rechten u heeft. Ik probeer dan uw steun te zijn en voor uw belangen op te komen als u dit wenst.

 

KAN IK SCHEIDEN ALS MIJN PARTNER DAT NIET WIL?

Het is mogelijk om alléén een echtscheiding aan te vragen, dus ook als uw partner niet wil scheiden. In het echtscheidingsverzoek wordt de rechter verzocht de echtscheiding uit te spreken wegens "duurzame ontwrichting". Dit is de grond voor de rechter om de echtscheiding toe te wijzen, ook al wil de ander niet scheiden. De rechter gaat ervan uit dat als één van de partners de echtscheiding aanvraagt; er sprake is van duurzame ontwrichting.

 

KAN MIJN PARTNER DE ECHTSCHEIDING TEGENHOUDEN?

De echtscheiding kan niet door uw partner worden tegengehouden. Uw partner kan er wel voor zorgen dat de procedure vertraagd wordt; dus langer duurt.

Uw partner kan als verweer tegen het echtscheidingsverzoek aanvoeren, dat het huwelijk niet duurzaam is ontwricht.

 

De rechtbank gaat dan meteen een zitting plannen om van u beiden te horen of de echtscheiding nu wel of niet duurzaam is ontwricht. Als u dan op de zitting volhoudt dat het huwelijk duurzaam is ontwricht, zal de rechter dit aannemen.

Pas daarna zal de rechter ingaan op de nevenverzoeken zoals: betreffende de kinderen, alimentatie, verdeling enz. 

Een minder vaak voorkomend verweer is het pensioenverweer (dat men wordt benadeeld door het nu uitspreken van de echtscheiding met betrekking tot het pensioen; komt zelden voor dat het gehonoreerd wordt)

 

WAT ALS HET NIET LUKT SAMEN AFSPRAKEN OVER DE SCHEIDING TE MAKEN?

 

Wanneer het niet lukt samen afspraken te maken is soms een procedure niet te voorkomen. In scheidingszaken wordt de procedure dikwijls ingezet met zogenaamde "voorlopige voorzieningen". 

Tijdens deze spoedprocedure kan vooruitlopend op de bodemprocedure, de rechter verzocht worden beslissingen te nemen t.a.v. de echtelijke woning, de kinderen en de bijdrage in de kosten van het levensonderhoud.

Daarna volgt de bodemprocedure waarin definitieve beslissingen worden genomen over voornoemde onderwerpen en ook over de verdeling van de huwelijksgemeenschap. 

 

 

GEREGISTREERD PARTNERSCHAP EN DE ONTBINDING ERVAN

GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

Bij geregistreerd partnerschap zijn dezelfde wettelijke regels van toepassing als bij het huwelijk. Net als bij het huwelijk kunnen geregistreerde partners ook huwelijkse voorwaarden aangaan.

Daarnaast geldt met betrekking tot het krijgen van kinderen tijdens het geregistreerd partnerschap:

- wordt tijdens het geregistreerd partnerschap dat is aangegaan tussen twee vrouwen een kind geboren, dan zijn zowel de vrouw uit wie het kind is geboren als de andere vrouw moeder van het kind.

- wordt tijdens het geregistreerd partnerschap tussen een man en een vrouw aangegaan een kind geboren, dan is de vrouw moeder en de man vader van het kind

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

* Bij het huwelijk ligt het jawoord wettelijk vast. Bij geregistreerd partnerschap is de vorm van de verklaring die de partners afleggen vrij.

*Bij het huwelijk gaat het burgerlijk huwelijk vooraf aan het kerkelijk huwelijk. Bij geregistreerd partnerschap mag het kerkelijk huwelijk al voor de ceremonie bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

*Bij echtscheiding is tussenkomst van de rechter vereist. Beëindiging van het geregistreerd partnerschap kan in onderling overleg buiten de rechter om plaatsvinden(in sommige gevallen niet)

*Bij het huwelijk is een scheiding van tafel en bed mogelijk dit is niet het geval bij geregistreerd partnerschap

 

Beëindiging geregistreerd partnerschap: omzetting

Een geregistreerd partnerschap kan in een huwelijk worden omgezet. De partners moeten hiervoor aan de ambtenaar van de burgerlijke stand laten weten dat ze hun geregistreerd partnerschap willen omzetten naar een huwelijk (BW 1:80g). De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt hiervan een akte omzetting. Een omzetting laat het geregistreerd partnerschap beëindigen en het huwelijk beginnen op het tijdstip dat de akte van omzetting in het register van de burgerlijke stand is ingeschreven.

Deze omzetting brengt geen wijziging in de al dan niet bestaande familierechtelijke betrekkingen met kinderen die voor de omzetting zijn geboren

 

ONTBINDING GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

 

  1. BEËINDIGEN ZONDER TUSSENKOMST VAN DE RECHTER

Anders dan bij het huwelijk kunt u in goede harmonie het partnerschap beëindigen zonder tussenkomst van een rechter. Dit kan alleen als u geen minderjarige kinderen heeft en u het eens bent over de beëindiging. Je spreekt dan over een beëindiging met wederzijds goedvinden.

 

Een advocaat kan de registratie ongedaan maken door het opstellen van een overeenkomst. Hierin verklaart u beiden dat u het partnerschap wil beëindigen en dat uw relatie duurzaam ontwricht is. Verder worden in deze overeenkomst, net als bij echtscheiding, rechten en plichten geregeld zoals alimentatie en verdeling van de bezittingen.

De overeenkomst wordt vervolgens naar de gemeente verzonden waar het geregistreerd partnerschap is aangegaan, voor de inschrijving in de registers van de burgerlijke stand. Daardoor komt een einde aan het geregistreerd partnerschap.

 

  1. BEËINDIGING MET TUSSENKOMST VAN DE RECHTER

De beëindiging van het geregistreerd partnerschap via de rechter is gelijk aan een echtscheidingsprocedure; U heeft hier dan ook een advocaat voor nodig. De scheiding van het partnerschap loopt via de rechter als u het niet eens kunt worden over de beëindiging van uw partnerschap.

 

BEËINDIGING GEREGISTREERD PARTNERSCHAP ALS ER MINDERJARIGE KINDEREN ZIJN:

Ook als u minderjarige kinderen heeft, zult u via de rechter het geregistreerd partnerschap moeten beëindigen. Hierbij is ook een ouderschapsplan nodig. Uw advocaat verzoekt de rechter vervolgens om het geregistreerd partnerschap te ontbinden. Zodra de beschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, is het geregistreerd partnerschap beëindigd.

 

 

SCHEIDINGSADVOCAAT GRONINGEN :

heeft u een advocaat nodig? Maak gebruik van het gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek van een half uur.

contact?

klikt u op dit nummer: 050-2115140