• darkblurbg

kinderalimentatie rekenen

mediator familierecht Groningen, mediator scheiding, ouderschapsplan, mediator scheiding
Gepubliceerd op: 11-07-2019

Vaststelling kinderalimentatie na echtscheiding. Hoe wordt dit berekend als de vader in zijn nieuwe relatie ook kinderen heeft die hij heeft erkend. Berekening kinderalimentatie SAMENGESTELD GEZIN

 

Berekening kinderalimentatie samengesteld gezin : voorbeeld

Greet en Maarten zijn getrouwd geweest en hebben samen 2 kinderen. Nadat ze besloten  hebben om te gaan scheiden, zijn de kinderen bij Greet gaan wonen (hoofdverblijf kinderen). Maarten heeft Leonie leren kennen en is met haar gaan samenwonen. Zij hebben sinds kort samen 1 kind gekregen (erkend door Maarten); de oudste dochter van Leonie is ook door Maarten erkend.

De kinderalimentatie is tijdens de echtscheidingsprocedure vastgesteld en is nadien een paar keer gewijzigd (op grond van gewijzigde omstandigheden) en bedraagt € 290,-- per kind per maand.

 

Wijziging kinderalimentatie bij wijziging van omstandigheden mogelijk:

Maarten wil de kinderalimentatie laten wijzigen:

- omdat hij ook de beide kinderen die in zijn gezin (samen met Leonie) leven moet onderhouden (ze zijn beiden door hem erkend).

-Hij heeft nu ook een lager inkomen in verband met de door hem opgenomen vaderschapsverlof.

Maarten start een procedure tot wijziging kinderalimentatie.

Greet vormt een eenoudergezin met de kinderen en heeft het niet breed. Zij wil niet dat de kinderalimentatie naar beneden gaat omdat de kinderen het nodig hebben en zal verweer voeren, Zij schakelt hiervoor  de specialist familierecht Groningen in.

Berekening kinderalimentatie : draagkrachtvergelijking

De advocaat van Greet meent dat er een draagkrachtvergelijking moet worden gemaakt tussen alle onderhoudsgerechtigden, waarbij rekening gehouden moet worden met het eventuele verschil in behoefte tussen de minderjarigen, waarbij er naar moet worden gestreefd dat zoveel mogelijk wordt voorzien in de behoefte van alle minderjarigen. Hiertoe dienen alle onderhoudsplichtigen hun draagkracht zoveel mogelijk te benutten.

-Hierbij is naar de mening van Greet een inkomensachteruitgang in verband met ouderschapsverlof aan te merken als verwijtbaar inkomensverlies, waarmee geen rekening gehouden moet worden. 

Er moet een berekening gemaakt worden.

  • De behoefte van de kinderen moet vastgesteld worden. Hierbij wordt uitgegaan van het laatste gezinsinkomen van Greet en Maarten. Aan de hand van de tabellen als vermeld in het Tremarapport is de behoefte berekend. Deze berekende behoefte wordt verhoogd door het indexcijfer van de laatste jaren. Voor de kinderen van Greet en Maarten is dit € 650,-- per kind, per maand. De behoefte van de kinderen van Maarten en Leonie moet ook vastgesteld worden. Volgens Maarten is dit ook € 650,--. Greet heeft dit niet bestreden in de procedure, zodat de rechter dit aanneemt.
  • Draagkrachtberekening: Het bedrag aan draagkracht wordt volgens de richtlijn, het Tremarapport van 2018, vastgesteld aan de hand van de formule 70% x [NBI – (0,3 NBI + 920].  (NBI=netto besteedbaar inkomen)
    Deze benadering houdt in dat op het NBI 30% in mindering wordt gebracht in verband met forfaitaire woonlasten, dat rekening wordt gehouden met een bedrag van € 920 aan overige lasten en dat wordt uitgegaan van een draagkrachtpercentage van 70. 
    Voor inkomens beneden een NBI van € 1.600 zijn vaste bedragen per categorie van toepassing.

NBI wat is dat : zie de toelichting bij de vragen en antwoorden onder aan de pagina  alimentatie

* Maarten: NBI € 2.695 per maand. 
De rechtbank is van oordeel dat het opnemen van ouderschapsverlof weliswaar een vrijwillige keuze van Maarten is geweest, maar dat hem desondanks de mogelijkheid geboden dient te worden om van deze wettelijke mogelijkheid gebruik te maken, ook al houdt dit een (tijdelijke) inkomensachteruitgang in.

Op grond van de draagkrachtformule bedraagt zijn draagkracht dan € 677 per maand.

 

* Greet: NBI € 2.762 per maand.

Bij de berekening van haar draagkracht wordt rekening gehouden met de aflossing van € 155 per maand op een persoonlijke lening in verband met de aankoop van een auto. Zij heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij een auto nodig heeft voor haar werk en onderbouwd dat ze dit bedrag maandelijks aflost.

Op grond van de draagkrachtformule bedraagt haar draagkracht dan € 601 per maand.

 

* Leonie: NBI € 3.501 per maand. 
Geen rekening wordt gehouden met de aflossing op een studieschuld met € 106 per maand, omdat dit een relatief laag bedrag is dat [partner] gemakkelijk zou kunnen voldoen uit haar vrij ruimte dan wel haar vermogen.

Op grond van de draagkrachtformule bedraagt haar draagkracht dan € 1.072 per maand.

 

Gezamenlijke draagkracht lager dan behoefte kinderen

Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk in de kosten van alle kinderen dient te worden voorzien. De gezamenlijke draagkracht van Maarten, Greet en Leonie is € 2.350 per maand. Dit is € 250 lager is dan de totale behoefte van de kinderen van € 2.600 per maand.

Zij moeten daarom hun volledige draagkracht benutten om zoveel mogelijk te voorzien in de behoefte van de kinderen voor wie zij onderhoudsplichtig zijn.

Voor de kinderen van Greet samen en de kinderen van Leonie samen is dus telkens (2.350 : 2) € 1.175 beschikbaar. Greet dient hierin voor haar beide kinderen met haar volledige draagkracht van € 601 te voorzien, zodat voor Maarten een aandeel van € 574 resteert. Leonie dient hierin voor haar beide kinderen met haar volledige draagkracht van € 1.072 te voorzien, zodat voor Maarten een aandeel van € 103 resteert. Bij deze verdeling van de draagkracht van Maarten is het tekort voor alle kinderen gelijk, namelijk € 62,50 per maand.

Het voorgaande betekent dat Maarten voor beide kinderen van Greet aan haar een kinderbijdrage van (574 : 2) € 287 per maand per kind zou moeten voldoen.

 

wijzigingsverzoek alimentatie ?

Dit bedrag (€ 287,00) wijkt nauwelijks af van de eerder vastgestelde bijdrage ( 290,00) zodat de rechtbank het verzoek tot wijziging afwijst.

Dit bedrag wijkt nauwelijks af van de eerder vastgestelde bijdrage zodat de rechtbank het verzoek tot wijziging afwijst.

 

Proceskostenveroordeling familierecht:

Ondanks dat de rechtbank het wijzigingsverzoek van Maarten afwijst moeten Greet en Maarten ieder de eigen proceskosten betalen.

In familierecht komt het op enkele uitzonderingen na bijna niet voor dat één van beiden in de proceskosten van de ander wordt veroordeeld.

Zo’n uitzondering is bijvoorbeeld: steeds opnieuw procedures voeren terwijl het duidelijk is dat het zinloos is.

 

Er is een recente uitspraak op dit gebied:

HOGE RAAD 27-10-2023, ECLI:NL:HR:2023:1480

Bij onderhoudsverplichtingen jegens kinderen uit verschillende relaties en onvoldoende draagkracht, moet voor onderhoud beschikbare bedrag in beginsel gelijkelijk tussen die kinderen wordt verdeeld, tenzij bijzondere omstandigheden tot andere verdeling aanleiding geven. Overweging hof dat man niet heeft onderbouwd met welk bedrag hij maandelijks bijdraagt in kosten 3 andere kinderen, waarin ligt besloten dat man volgens hof mogelijk slechts beperkt bijdraagt, kan zonder nadere motivering ongelijke verdeling niet dragen.

 

Familierecht Groningen:

voor al jouw vragen over alimentatie en overige familierechtelijke vraagstukken. Ik help je graag. Ik heb veel ervaring in het berekenen van alimentatie en toepassen van de jurisprudentie. 

Ik kan je ook adviseren of je wel of niet een wijzigingsprocedure moet starten, of dit kans van slagen heeft. Hierbij kan ik je bijstaan voor een lager tarief dat een advocaat. Op mijn pagina aanbod vind je mijn uurtarief en verschillende vaste prijzen. Ik werk niet op toevoegingsbasis.

G R A T I S !

Ik heb een E-Book geschreven:

Slimme stappen naar Eerlijke Kinderalimentatie

Wil je dit gratis e-book hebben?

Ja ik wil dat boek!

 

Kinderalimentatie wil je hier meer over lezen dan kan je hier doorklikken

contactformulier

 

Geregeld plaats ik nieuwe blogs, tips en nieuwtjes. Wil je deze gebundeld eens per maand ontvangen? Meld je aan. Uiteraard kan je je altijd weer afmelden