• darkblurbg

Partner alimentatie vragen

Advocaat Familierecht Groningen
Gepubliceerd op: 17-12-2019

Ik heb vaak vragen over partneralimentatie gekregen. Op de meest frequent gestelde vragen geef ik hierna antwoord. De vragen hebben betrekking op: wanneer recht op partneralimentatie? Hoelang? hoe berekend? fiscale gevolgen?

WANNEER RECHT OP PARTNERALIMENTATIE ?

-na beëindiging huwelijk

-bij scheiding van tafel en bed

-na ontbinding geregistreerd partnerschap

-na beëindiging samenleving met een samenlevingscontract waarin staat dat u heeft afgesproken dat na verbreking er recht is op partneralimentatie.

De grond voor partneralimentatie is lotsverbondenheid.

Als  u niet zelf kunt voldoen in uw volledige levensbehoefte dan kan een aanvulling hierop worden gevraagd in de vorm van partneralimentatie.

De behoefte hangt samen met de levensstandaard tijdens de samenleving/huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 

HOE LANG IS ER RECHT OP PARTNERALIMENTATIE

De periode waarin men recht heeft op partneralimentatie (bij behoefte) is tot 1 januari 2020, 12 jaar (tenzij bij een huwelijk zonder kinderen dat korter dan 5 jaar heeft geduurd).

Ingaande 1 januari 2020 is de nieuwe wet van toepassing. Alle eerste verzoeken tot vaststelling partneralimentatie welke na 1 januari 2020 bij de rechtbank worden ingediend vallen onder de nieuwe wet.

Na 1 januari 2020 geldt voor mensen. die niet eerder een verzoek vaststelling partneralimentatie hebben ingediend bij de rechtbank, een aanzienlijk kortere periode waarin zij recht hebben op partneralimentatie (over het algemeen max. 5 jaar, er zijn uitzonderingen).


DRAAGKRACHT EN KINDGEBONDEN BUDGET

KINDERALIMENTATIE

Kindgebonden budget moet in de draagkrachtberekening bij het inkomen (van degene die het ontvangt) opgeteld worden.

PARTNERALIMENTATIE

Kindgebonden budget vermindert behoefte aan partneralimentatie niet. Zowel bij het bepalen van de behoefte als de draagkracht geen rekening houden met kindgebonden budget.

 

Hoe wordt de behoefte aan partneralimentatie vastgesteld?

De behoefte zal  zo veel mogelijk aan de hand van concrete gegevens betreffende de reële of de met een zekere mate van waarschijnlijkheid te verwachten kosten van levensonderhoud worden bepaald, komen jullie hier niet samen uit dan wordt dit door de rechter  bepaald. De rechter gaat dan uit van:

Hofnorm: 60% van laatste gemiddelde gezinsinkomen.

of

Behoeftelijstje: alle uitgaven onderbouwd met bewijsstukken. 

  

WAT VERANDERT ER AAN DE AFTREKBAARHEID VAN PARTNERALIMENTATIE NA 2019?

Vanaf 2020 wordt het hoogste belastingtarief waartegen de betaalde partneralimentatie in aftrek kan worden gebracht op het belastbaar inkomen geleidelijk afgebouwd naar 37,05%.

Tabel aftrektarieven partneralimentatie (belastingheffing Box 1)
2019     51,75%
2020     46%
2021     43%
2022     40%
2023     37,05%

In 2023 kunt u dus de betaalde partneralimentatie niet meer aftrekken tegen maximaal 51,75%, maar tegen 37%. Dit betekent dat met name de hogere inkomens – vanaf € 68.000 – hier nadeel van ondervinden. De lagere en middeninkomens krijgen weliswaar ook slechts 37% aftrek, maar zitten tevens in de belastingschijf van 37%. Zij zullen dus geen achteruitgang ervaren.

 meer informatie: partneralimentatie

Juridisch advies partneralimentatie:

heb je een alimentatie probleem ? Neem dan contact met mij op

contactformulier