• darkblurbg

Omgangsregeling gestopt hoe deze weer op gang te krijgen? Advocaat Familierecht Groningen

advocaat omgangsregeling
Gepubliceerd op: 05-06-2019

Hoger beroep tegen afwijzing voorlopige voorziening op grond van art. 223 Rv tot vaststellen omgangsregeling. Kon van vader worden gevergd dat hij bodemprocedure afwacht?

Omgangsregeling gestopt hoe deze weer op gang te krijgen?

Jet en Hans hebben samen in 2008 hun zoon Tim gekregen. Jet heeft alleen het gezag over Tim. Nadat de ouders uit elkaar zijn gegaan was er een omgangsregeling tussen Hans en Tim.

De omgangsregeling is in de zomer van 2018 gestopt. Hans heeft geprobeerd de regeling weer op gang te krijgen. Dit lukte niet waarna hij in december een advocaat inschakelde. Na nog te hebben geprobeerd onderling een regeling af te spreken heeft Hans besloten een procedure te starten.

-Een bodemprocedure waarin hij vraagt om vastlegging van een omgangsregeling.

-Een bodemprocedure duurt lang en er is dan lange tijd geen zicht op omgang. Hans besluit ook een voorlopige voorzieningenprocedure (ex 223RV) te starten om alvast een voorlopige omgangsregeling te krijgen welke nadat de bodemprocedure is afgelopen door die uitspraak zal worden vervangen.

De rechtbank wijst echter het verzoek tot vaststelling voorlopige voorziening af. Hiervan gaat Hans in hoger beroep.

Jet voert het verweer dat het spoedeisend belang/voldoende belang  (nodig voor voorlopige voorziening ex 223RV) onvoldoende is komen vast te staan. Hans heeft immers al sinds juli 2018 geen omgang en heeft pas in maart 2019 een verzoek tot vastlegging omgangsregeling bij de rechtbank ingediend.  Volgens Jet is de situatie rondom contact en omgang tussen Hans en Tim complex en is sprake van een belaste voorgeschiedenis.

In deze procedure voorlopige voorzieningen kan niet worden beoordeeld of een voorlopige voorziening in het belang van het kind is.

Het Hof is van mening dat er te weinig informatie is om te beslissen of een voorlopige omgang in het belang van Tim is. En wijst het verzoek af.

Het Hof is van mening dat gezien de leeftijd van Tim (10 jaar) de bodemprocedure zo vlot als mogelijk moet lopen. In deze procedure zal er een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming gevraagd worden. Het Hof wil dit niet afwachten en beslist nu al een opdracht te geven aan de Raad voor de Kinderbescherming voor onderzoek, waarbij gerapporteerd en geadviseerd wordt (in de bodemprocedure)

De onderzoeksvragen zijn:

1) de vraag of er bij gezamenlijk gezag een onaanvaardbaar risico bestaat dat Tim klem of verloren zou raken tussen de ouders en niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zou komen of dat wijziging van het gezag anderszins in het belang van Tim noodzakelijk is,

2) de vraag of er sprake is van één of meer ontzeggingsgronden zoals bedoeld in artikel 1:377a lid 3 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en zo nee, op welke wijze de omgang tussen Hans en Tim vorm moet worden gegeven, en

3) de vraag in hoeverre er uit het onderzoek bevindingen naar voren komen die niet aan de orde zijn gekomen in de onderzoeksvragen, maar die wel van belang zijn met betrekking tot de te nemen beslissingen.

Het rapport en de adviezen zullen behandeld worden ter zitting van de bodemprocedure.

 

 

Advies: als omgangsregeling is gestopt wacht dan niet te lang om een advocaat in te schakelen.

Scheidingsspecialist Groningen

Zit u met een dergelijke kwestie schakel dan een deskundige en ervaren advocaat in. Het staat u vrij om met vragen contact met mij op te nemen. Een eerste oriënterend gesprek is gratis bij mij.

Dus bel of mail om uw gesprek te reserveren.

 

contactformulier